نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار اقتصاد، گروه توسعه و برنامه‌ریزی اقتصادی، دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، اقتصاد انرژی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

تحریم‌های اقتصادی می‌‌توانند با ایجاد مشکلات اقتصادی برای دولتها و تحت تاثیر قرار دادن درآمدها و سیاستهای مخارجی آن‌ها، منجر به آسیب‌دیدگی و تضعیف کیفیت زندگی و سلامت مردمان عادی شوند. آن‌ها می‌‌توانند بر سطح منابع در دسترس کشور و میزان تخصیص آن‌ها به بخش‌های عمومی از جمله بخش سلامت تاثیرگذار باشند و از این طریق موجبات آسیب‌پذیری شهروندان را فراهم آورند. در مطالعه حاضر، هدف بررسی تاثیر تحریم‌های اقتصادی بر مخارج عمومی سلامت در کشورهای در حال توسعه متکی به صادرات منابع طبیعی طی دوره زمانی
 2012-1996 است. برای این منظور از روش تعمیم یافته گشتاورها (
GMM) استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد تحریمهای اقتصادی شدید و ضعیف هر دو تاثیر منفی و معنیداری بر مخارج عمومی سلامت به صورت درصدی از مخارج دولت داشتهاند. همچنین تحریمهای اقتصادی شدید تاثیر مثبت و معنیداری بر مخارج عمومی سلامت به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی دارند که این می‌تواند به دلیل اثرگذاری بیشتر تحریمها بر تولید ناخالص داخلی نسبت به مخارج عمومی سلامت باشد. به‌طور کلی، یافته‌های تحقیق اثرات سوء تحریمها بر سلامت شهروندان از طریق کاهش مخارج عمومی تخصیص یافته به بخش سلامت را تایید می‌کنند.

کلیدواژه‌ها

آجیلی، هادی و زهرا مبینی‌کشه (1392)، «تحریم نفتی ایران (با تاکید بر تحریم نفتی اتحادیه اروپا در سال 2012)»، فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین‌المللی، 15، 99-129.
ضیایی بیگدلی و همکاران (1392)، «بررسی اثر تحریم‌های اقتصادی بر تجارت ایران: کاربردی از مدل جاذبه»، پژوهشنامه اقتصادی، دوره 13، شماره 48، صص 109-119.
 زهرانی، مصطفی (1377). نظریه‌های تحریم اقتصادی، تهران: وزارت امور خارجه، مرکز چاپ و انتشارات.
گری کلاید هافبوئر و همکاران (2007)، بازخوانی تحریم‌های اقتصادی، نادر جعفری (مترجم)، تهران: انتشارات طلوع دانش.

فریدزاد، علی و حبیب مروت (1394)،« بررسی آسیب پذیری بخش‌های اقتصادی ناشی از محدودیت عرضه واردات واسطه: رویکرد مدل متغیر مختلط داده – ستانده»، پژوهشنامه اقتصادی، دوره 15، شماره 58، صص 36-1.

نوفرستی، محمد (1389)، ریشه واحد و همجمعی در اقتصاد سنجی، انتشارات رسا.

Allen, S.H. (2005), “The Determinants of Economic Sanctions Success and Failure”, International Interactions, 31(2), 117-138.
Allen, S.H. (2008), “The Domestic Political Costs of Economic Sanctions”, Journal of Conflict Resolution, 52 , 916-944.
Allen, S.H., and Lektzian, D.J. (2013), “Economic Sanctions: A blunt instrument?”, Journal of Peace Research, 50(1), 121-135.
Baltagi, B.H. (2008), Econometric Analysis of Panel Data, Chichester: John Wiley & Sons, Ltd.
Barry, M. (2000), “Effect of the U.S. Embargo and Economic Decline on Health in Cuba”, Annals of Internal Medicine, 132(2), 151-154.
Bond, S. (2002), “Dynamic Panel Models: A Guide to Micro Data Methods and Practice”, Institute for Fiscal Studies, Department of Economics, UCL, CEMMAP (Centre for Microdata Methods and Practice) Working Paper. CWPO9/02.
Cheraghali, A.M. (2013), “Imapcts of International Sanctions on Iranian Pharmaceutical Market”, DARU Journal of Pharmaceutical Sciences, 21(1), 64 [Internet] Available from: http://www.darujps.com/content/21/1/64. [cited 11.12.14].
Cockx, L., and Francken, N. (2014), “Extending the Concept of the Resource Curse: Natural Resources and Public Spending on Health”, Ecological Economics, 108, 136-149.
Delavallade, C. (2006), “Corruption and Distribution of Public Spending in Developing Countries”, Journal of Economics and Finance, 30(2), 222–239.
Dizaji, S.F., (2019a). Trade openness, political institutions, and military spending (Evidence from lifting Iran’s sanctions), Empirical Economics, 57 (6), 2013-2041.
Dizaji, S.F., (2019b) The potential impact of oil sanctions on military spending and democracy in the Middle East, International institute of Social Studies of Erasmus University Rotterdam, working paper, No. 644.
Dizaji, S.F., (2018), Economic Diplomacy in Iran: reorientation of trade to reduce vulnerability. In: Bergeijk, P.A.G. van and Moons, S. (Eds). Research Handbook on Economic Diplomacy: Bilateral Relations in a Context of Geopolitical Change. Edward Elgar (pp. 273-296).
Dizaji, S.F., (2014), “The Effects of Oil Shocks on Government Expenditures and Government Revenues Nexus (With an Application to Iran’s Sanctions)”, Economic Modelling, 40,
299-313.
Dizaji, S.F., (2013), “Financial Sanctions and Iranian Banks’ Performance”, Journal of Money and Economy, 8(4), 99-136.
Dizaji, S.F., and Bergeijk, P.A.G. van (2013), “Potential Early Phase Success and Ultimate Failure of Economic Sanctions: A VAR Approach with an Application to Iran”, Journal of Peace Research, 50(6), 721-736.
Dizaji, S.F., and Farzanegan, M.R. (2019) Do Sanctions Constrain Military Spending of Iran?, Defence and Peace Economics, DOI: 10.1080/10242694.2019.1622059.
Dizaji, S.F., Farzanegan, M.R., and Naghavi, A. (2016), “Political Institutions and Government Spending Behavior: Theory and Evidence from Iran”, International Tax and Public Finance, 23, 522–549.
Eyler, R. (2007), Economic Sanctions International Policy and Political Economy at Work, Palgrave Macmillan.
Garfield, R. (1999), “The Impact of Economic Sanctions on Health and Well-being”, Relief and Rehabilitation Network Paper, 1-33.
Garfield, R., Devin, J., and Fausey, J. (1995), “The Health Impact of Economic Sanctions”, Bulletin of The New York Academy of Medicine, 72(2), 454-69.
Ghobarah, H., Huth, P., and Russett, B. (2004), “Comparative Public Health: The Political Economy of Human Miserly and Well-being”, International Stidies Quadterly, 48(1), 73-94.
Gibbons, E., and Garfield, R. (1999), “The impact of Economic Sanctions on Health and Human Rights in Haiti,1991-1994”, American Journal of Public Health, 89(10), 1500.
Greene, W.H. (2008), Econometric Analysis–sixth Edition, New Jersey, Upper Saddle River: Pearson International.
Hsiao, C. (2003), Analysis of Panel Data, 2nd Edition, Cambridge University Press.
Hufbauer, G., Schott, J.J., Ann Elliott, K., and Muir, J. (2012), “Post-2000 Sanctions Episodes. Case Studies in Economic Sanctions and Terrorism”, Patterson Institute for International Economics.
Hufbauer, G., Schott, J.J., Ann Elliott, K., and Oegg, B. (2007), Economic Sanctions Reconsidered: History and Current Policy .3rd edn, Washington, DC: Patterson Institute for International Economics.
Musgrove, P. (1996), “Public and Private roles in Health: Theory and financing patterns”, Health, Nutrition and Population (HNP) Discussion Paper, World Bank, Washington D.C.
Peksen, D. (2011), “Economic Sanctions and Human Security: The public Health Effect of Economic Sanctions”, Forein Policy Analysis, 7(3), 237-251.
Shahabi, S., Fazlalizadeh, H., Stedman, J., Chuang, L., Shariftabrizi, A., and Ram, R. (2015), “The Impact of International Economic Sanctions on Iranian Cancer Healthcare”, Health Policy, 119(10), 1309-1318.
www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/01/pdf/text.pdf