نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

2 استاد دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا، تهران

3 دانشیار دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا

چکیده

نوسانات اقتصاد کلان و تحولات جمعیتی منجر به بروز مشکل در صندوقهای بازنشستگی کشور و عدم پایداری منابع و مصارف آ نها شده است. با توجه به سالمندی جمعیت و تاثیر تورم بر کاهش ارزش ذخایر صندوقهای بازنشستگی، انجام اصلاحات پارامتری همچون کاهش نرخ جایگزینی الزامی است. هدف در این تحقیق بررسی آثار کاهش نرخ جایگزینی روی متغیرهای کلان اقتصادی است. مدل مورد استفاده در این تحقیق، مدل تعادل عمومی نسلهای همپوش با تاکید بر بازار ناقص نیرویکار است. یافتههای تحقیق حاکی از این است که سالمندی جمعیت منجر به کاهش نرخ بهره (4 درصد)، افزایش تقاضا برای نیروی-کار و افزایش دستمزدها (20 درصد) در بازار نیرویکار ناقص میشود. همچنین سالمندی جمعیت منجر به افزایش هزینه نظام بازنشستگی به میزان 7 درصد خواهد شد. با اجرای اصلاح پارامتری کاهش نرخ جایگزینی به میزان 2/0، هزینه نظام بازنشستگی به میزان 2 درصد کاهش مییابد. همچنین منجر به کاهش نرخ بهره به میزان 8/4 درصد میشود. بنابراین، انباشت سرمایه و پسانداز افراد در بلندمدت به علت کاهش نرخ جایگزینی افزایش مییابد.

کلیدواژه‌ها

ادیب‌نیا، الهام (1390)، بررسی اثر سالمندی جمعیت بر متغیرهای کلان اقتصادی (کاربردی از روش تعادل عمومی نسل‌های همپوش) ، پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا، ص 16-62.
اردلان، زهرا (1391)، گزینه‌های سیاستی دولت برای پایداری بیمه‌های بازنشستگی با استفاده از رویکرد تعادل عمومی پویا، پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا، ص42-78.
اکبر‌بیگی، سپیده (1391)، بررسی اثر تغییرات نرخ جایگزینی در نظام تامین اجتماعی بر ذخیره سرمایه و عرضه نیروی‌کار و پس‌انداز (کاربردی از روش تعادل عمومی نسل‌های همپوش) ، پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا، ص13-81.
پیرویان، ویلیام و عبدالحسین جیوار (1382)، قوانین و مقررات تامین اجتماعی، موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی، ص 27.
دشتبان فاروجی، مجید (1389)، شبیه‌سازی یک الگوی نسل‌های همپوش 55 دوره‌ای با رویکرد بهسازی نظام بازنشستگی ایران، رساله دکتری، دانشگاه اصفهان، ص 42- 79.
دشتبان، مجید و امیر جباری (1393)، «ارائه نظام بازنشستگی اندوخته جزئی به­عنوان یک نهاد مالی در قالب یک الگوی نسل­های همپوشان 55 دوره­ایی»، مجله اقتصاد و توسعه منطقه‌ای، سال بیستم، دوره جدید شماره 7، نیمه اول 1393.
راغفر، حسین و سپیده اکبربیگی (1394)، «تاثیر تغییرات نرخ جایگزینی در صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی برموجودی سرمایه، عرضه نیروی­کار و پس­انداز»، فصلنامه پژوهش­ها و سیاست­های اقتصادی، سال بیست و سوم، شماره 75، پاییز1394، صفحات 45-74.
روغنی‌زاده، مصطفی (1384)، تحلیل ریاضی بر وضعیت صندوق‌های بازنشستگی ایران و طراحی سیستم بهینه برای صندوق‌های‌ یاد شده، گزارش پروژه سازمان بازنشستگی کشور، چاپ اول، جلد اول، قم، صحفی.
رومر، دیوید (1389)، اقتصاد کلان پیشرفته، مهدی تقوی، تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، چاپ دوم، جلد دوم، تهران، واحد علوم و تحقیقات تهران، ص 257-280.
کاشانیان، زهرا (1392)، شبیه‌سازی تاثیر سالمندی بر متغیرهای اقتصاد کلان (کاربردی از روش تعادل عمومی نسل‌های همپوش) ، پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا، ص18-35.
معماریان مجرب، مریم (1391)، تاثیر کاهش نرخ رشد جمعیت بر برخی متغیرهای اقتصادی، پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا، ص 32- 45.
نوفرستی، محمد . محبوبه احمدی (1387)، «بررسی اثر ساختار سنی جمعیت بر پس انداز جامعه»، پژوهش­های اقتصادی، تیر 1386، دوره 8، شماره 1، ص 43-56.
نیرومند، محمدرضا (1386)، معرفی طرح­های بازنشستگی: طرح­های کارفرما-پشتیبان، چاپ اول، جلد اول، تهران، واحد تحقیقات و مطالعات بیمه­ای مؤسسه حسابرسی، صندوق بازنشسـتگی کشوری.
نیلی، مسعود، امیررضا سیدخسروشاهی و سیدبابک ابراهیمی (1391)، «تحلیل اقتصادی رابطه مستمری بازنشستگی و تصمیم در مورد زمان بازنشستگی»، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی (رویکرد اسلامی-ایرانی)، زمستان 1391، دوره 12، شماره 47 ، ص 217-244.
همایون‌پور، هرمز (1382)، «سیاست اجتماعی و خانواده‌های گسترده»، فصلنامه تامین اجتماعی، شماره 13، ص 93-77.
Ahmedova. Dildora  (2011), “he Impact Of Population Ageing On Private Savings Rate: Empirical Evidence From the OECD Member Countries, Central European University Department of Economics. Budapest. Hungary
Arifianto, A. (2004), “Social Security Reform in Indonesia: An Analysis of the National Social Security Bill (RUU Jamsosnas)”, SMERU Research Institute.
Arrau P.. Schmidt-Hebbel K. (1993), “Macroeconomic and Intergenerational Welfare Effects of a Transition from Pay-As-You-Goto Fully-Funded Pension Systems”, the World Bank.
Auerbach A. L. Kotlikoff L. (1987), “Dynamic Fiscal Policy”, Cambridge University Press.
Baksa D. and Munkacsi Z. (2016), “Aging, (Pension) Reforms and the Shadow Economy in Southern Europe”, Working paper series, No 32 / 2016 , Lietuvos Bankas (Eurosistema), ISSN 2029-0446 (on line), http://www.lb.lt
Baskha M. Yavari K. Sadeghi H. Naseri A (2014), “Aging and Cost Diseas in Iranian Health Sector”, Journal of Research in Health Science , 14 (2): 152-156.
Baskha M. Yavari K. Sadeghi H. Naseri A (2015), “Population Aging and Iran's Non-Oil Economic Growth”, Payavard , 9 (2): 131-146. [Article in Persian]
Bonenkamp J. Meijdamy L. Pondsz E. and Westerhout Ed. (2016), “Ageing-driven Pension Reforms” , Netspar Academic Series, DP 06/2016-024 , http://ssrn.com /abstract=2811621
Börsch-Supan. A.. A. Ludwig.and J. Winter (2006), “Aging. pension reform. and capital flows: a multi-country simulation model”, Economica, vol. 73(292). pages 625-658.
Börsch-Supan. A. and A. Ludwig (2010), Old Europe is Aging: Reforms and Reform Backlashes, In: Shoven. J. (ed.), Demography and the Economy. University of Chicago Press.
Chéron A.. J.O. Hairault J.O.. and F. Langot (2008a), “Life-Cycle Equilibrium Unemployment”, IZA Discussion Paper No. 3396.
Corsetti G.. Schmidt-Hebbel K. (1995), Pension Reform and Growth, World Bank Publication.
Deger, Cagacan (2008), “Pension Reform in an OLG Model with Multiple Social Security System”", Economic Research Center (ERC Working Papers in Economics 08/05).
Den Haan,W.J.,Kaltenbrunner,G., (2009), “Anticipated Growth and Business Cycles in Matching Models”, Journal of Monetary Economics, 56(3),309–327.
De la Croix D., G. Mahieu and A. Rillaers. (2004), “How Should The Allocation Of Resources Adjust To The Baby Bust?”, Journal of Public Economic Theory, 6(4). 607-636.
De la Croix, D., O. Pierrard, and H. Sneessens (2013), “Ageing and Pensions in General Equilibrium: Labor Market Imperfections Matter”, Journal Of Economic Dynamics and Control, 37, 104-124.
European Commission, (2016), “Adequacy and Sustainability of  Pensions”, European Semester Thematic Fiche, http://ec.europa.eu/economy finance/ publications/european economy/2015/pdf/ee3_en.pdf, [accessed: August 31, 2017].
Ferreira, G. Sergio (2001), “Transitional And Long Run Effect of Reforming Social Security in Brazil”, Journal of Revista Brasileira de Economia, Vol. 58, No. 3.Fehr.
Gonzalez-Eiras M. Niepelt D. (2012), “Aging. Government Budgets, Retirement, and Growth”, European Economic Review, (56): 97-115
Hairault J.O. and F. Langot (2008), “Inequality and Social Security Reforms”, Journal of Economic Dynamics and Control, 32 386-410.
Hans. Kindermann. Fabian (2015), “Computational Economics using FORTRAN”, Germany: 197-208.
Heijdra B.J. and W.E. Romp (2009), “Retirement, Pensions and Aging”, Journal of Public Economics, 93.586U604.
Hutsebaut, Martin. (2017a), “Pension System Reform in the Republic of Moldova: Main Aspects and Recommendations for Improvement, Friedrich Ebert Stiftung (German Political Foundation Associated).
Hutsebaut, Martin. (2017b), Pension System Reform in Georgia: Comments and Alternatives. Friedrich Ebert Stiftung (German Political Foundation Associated).
Knox D. CooK J. and Kataforis Y, (2016), “The Melbourne Mercer Global Pension Index is Available on the on the Internet” , www.globalpensionindex.com, Australian Centre for Financial  Studies, Melbourne.
Lucas D. (2007), “Comment on Global Demographic Trends and Social Security Reform by Orazio Attanasio, Sagiri Kitao and Giovanni Violante”, Journal of Monetary Economics, 54 199-204.
Lundberg K. Boulhol H. d’Addio A.C. Reilly A. (2015), “Pensions at a Glance 2015, Germany”, www.oecd.org/pensions/policy-notes-and-reviews.htm 
Modigliani F. Muralidhar A. (2004), Rethinking Pension Reform, Cambridge University Press
Mortensen. D.T. and C. Pissarides. (1994), “Job Creation and Job Destruction in the Theory of Unemployment”, Review of Economic Studies. 61. 397-415.
Preisel, Michael and et al. (2017(,”An Outsider’s View on the Dutch Pension Reform”, Report For The International Centre For Pension Management (ICPM).
Siliverstovs B. Kholodilin K. Thiessen U. (2011), “Does Agind Influence Stuctural Change ? Evidence from Panel Data”,  Economic Systems, (35): 244-260
Sinn H. (2000), “Why a Funded Pension System is Needed and why it is not Needed”, International Tax and Public Finance, 7(4):389-410. Springer.
Soto M., Thakoor V. and Petri M. , (2015), “Pension Reforms in Mauritius: Fair and Fast—Balancing Social Protection and Fiscal Sustainability”, IMF Working Paper, Fiscal Affairs Department and African Department, International Monetary Fund
The National Development and Reform Commission, )2017,. Parametric Pension Reform in Public Pension Schemes, COMPONENT ONE.
World population Prospects, (2015), United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division: The 2015 Revision.