دوره و شماره: دوره 13، شماره 50 - شماره پیاپی 3، پاییز 1392، صفحه 1-190 
3. بررسی رخداد بیماری هلندی در اقتصاد ایران و اثر آن بر رشد اقتصادی

صفحه 63-86

عباس شاکری؛ تیمور محمدی؛ حمید ناظمان؛ جواد طاهرپور