نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهراء ( س )

2 دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه الزهراء ( س )

چکیده

هدف این مقاله، بررسی رابطه نامتقارن بین شوک‌های نفتی و مخارج دولت و سرمایه‌گذاری طی دوره 1387-1357 است. برای این منظور از روش خودرگرسیون برداری استفاده شده است. نتایج حاصل از توابع عکس‌العمل تحریک(IRF) حاکی از آن است که شوک‌های نفتی بر مخارج دولت و سرمایه‌گذاری اثرات نامتقارن دارد، به این معنا که شوک‌های مثبت اثر مثبت و شوک‌های منفی اثر منفی بر مخارج دولت و سرمایه‌گذاری دارند و اثرگذاری شوک‌های منفی پایدارتر از شوک‌های مثبت است. رشد مخارج دولت و تغییرات سرمایه‌گذاری به‌طور مستقیم از شوک‌های نفتی اثر می‌پذیرد، یعنی پس از یک شوک مثبت افزایش و پس از شوک منفی، مخارج کاهش یافته و اثر شوک پایدارتر است. نتایج تحقیق وابستگی بودجه دولت و سرمایه‌گذاری را به درآمدهای نفتی که دلیلی بر وجود بیماری هلندی در اقتصاد ایران است، تأیید می‌کند. 

کلیدواژه‌ها

تشکینی، احمد (1384)، اقتصادسنجی کاربردی به کمک  Microfi، تهران، مؤسسه فرهنگی ـ هنری دیباگران تهران.
کارل، تری لین (1388)، معمای فراوانی؛ رونق‌های نفتی و دولت‌های نفتی، ترجمة جعفر خیرخواهان، نشر نی.
نوفرستی، محمد (1378)، ریشه واحد و هم‌جمعی در اقتصادسنجی، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، چاپ اول.
Berument, H., Ceylan, N.B., Dogan, N (2010), The Impact of Oil Price Shocks on the Economic Growth of the Selected MENA Countries, The Energy Journal 31.
Chun, C.K.S (2010), Do Oil Exports Fuel Defense Spending? Strategic Studies Institue (SSI), United States Army War College.
Devlin, Julia, and Michael Lewin (2004), Managing Oil Booms and Busts in Developing Countries.
Hamilton, J (1996), This Is What Happened to The Oil Price – Macro Economy Relationship, Journal of Monetary Economics 38.
Hausman, R. &Rigobon, R (2003), An Alternative Interpretation of the "resource curse": Theory and Policy Implications, NBER, Working Papres, National Bureau of Research, Inc.
Jimenez-Rodriguez,R. , Sanchez, R.H (2005), Oil Price Shocks and Real GDP Growth: Empirical Evidence for Some OECD Countries, Applied Economics 37
Karras, G (1996), Why are the Effects of Money – supply Shock Asymmetric? Convex Aggregate Supply or Pushing on a String? Journal of Macroeconomics, Vol. 18 No. 4.
Lee, K., Ni, S., and Ratti, R (1995), Oil Shocks and the Macroeconomy: the Role of Price Variability, The Energy Journal, Vol.16(4).
Mehrara, M. ,Niki Oskoui, K (2007), the Asymmetric Relationship Between Oil Revenues and economic Activities: The Case of Oil-Exporting Countries, Energy Policy.
Mehrara, Mohsen& Rezazadegan, Abbas (2011), Oil Revenues And Economic Growth In Iran, Economics and Finance Review Vol. 1(5).
Mishkin, F. S (1982), Does Anticipated Aggregate Demand Policy Matter? Further Econometric Results.
Mork, j.f (1993), Oil Price and Economic Activity is the Relation Symmetric Energy Journal, Vol. 104.
Stock, J.H., Watson, M. W (2001), Vector Autoregression, Journal of Economic Perspectives 15.
Tijerina-Guajardo, J.A., Pagan, J.A (2003), Government Spending, Taxation, and Oil Revenues in Mexico, Review of Development Economics 7.
Weiner, J, Robert (2000), Managing Petroleum Fiscal Dependence, Lessons from Venezuela and Mexico; The Center for Latin American Issues.