دوره و شماره: دوره 14، شماره 55 - شماره پیاپی 4، زمستان 1393، صفحه 1-205 
6. بررسی رابطه بین فساد اداری و رشد اقتصادی: مشاهداتی از کشورهای گروه دی هشت

صفحه 157-183

حسن حیدری؛ رقیه علی نژاد؛ سید جمال الدین محسنی زنوزی؛ جواد جهانگیرزاده