نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا

2 کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

در سالیان اخیر چین به‌عنوان یکی از شرکای مهم تجاری ایران مطرح شده است. در مطالعه حاضر با استفاده از روش داده‌های ترکیبی[1] برای بخش صنعت براساس کدهای 2 رقمی طبقه­بندی استاندارد بین­المللی تمام رشته فعالیت­های اقتصادی[2] طی دوره زمانی 1375 تا 1390، اثر تجارت با چین بر اشتغال بخش­های صنعتی اقتصاد ایران بررسی می­شود. نتایج بررسی­ها برای 22 بخش صنعتی حاکی از آن است که واردات از چین باعث کاهش سطح اشتغال کل می­شود و صادرات ایران به چین به خلق فرصت­های اشتغال کمک می­کند. برآوردها همچنین نشان می­دهند، واردات کاهش سطح اشتغال را برای شاغلان مرد به دنبال دارد و صادرات ایران به چین رابطه مثبت و معناداری با سطح اشتغال زنان و مردان دارد. بررسی­ها برای 19 بخش صنعتی نیز دلالت بر آن دارد در حالی ­که واردات از چین به کاهش فرصت­های اشتغال منجر می­شود، صادرات به خلق فرصت­های اشتغال کمکی نمی­کند.[1]- Panel Data


[2]- International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC)

کلیدواژه‌ها

اثنی­عشری، هاجر و علیرضا کرباسی (1387)، «تأثیر مالیات و صادرات بر اشتغال بخش کشاورزی ایران»، فصلنامه پژوهش­های اقتصادی، سال نهم، شماره 3.
آمار سالیانه گمرک جمهوری اسلامی ایران.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک اطلاعات سری­های زمانی اقتصادی.
پایگاه اطلاعات نشریات مرکز آمار ایران.
زاهدی وفا، محمدهادی و توحید فیروزان سرنقی (1387)، «بررسی اثر تجارت خارجی بر اشتغال و دستمزد نیروی کار بخش صنعت در ایران»، دوفصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، سال سوم، ویژه‌نامه بازار کار.
سالواتوره، دومینیک (1376)، تجارت بین­الملل، ترجمه حمیدرضا ارباب، تهران، نشرنی.
سالواتوره، دومینیک (1385)، تئوری و مسایل اقتصاد بین­الملل، ترجمه هدایت ایران­پرور و حسن گلریز، تهران، نشرنی.
کمیجانی، اکبر و صالح قویدل (1385)، «نقش آزادسازی تجاری بر بازار کار و اشتغال و برآورد تابع تقاضای نیروی کار در ایران»، دوفصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، دوره 6، شماره 20.
نصرالهی، زهرا و هانیه پوشدوزباشی (1389)، «گسترش تجارت و فرصت­های شغلی زنان»، فصلنامه زن در توسعه و سیاست، دوره 8، شماره 4.
Belke, Ansgar, Christian Dreger, and Georg Erber (2010), Reduction of Global Trade Imbalances, German Institute for Economic Research.
Castro, Lucio and Daniel Saslavsky (2006), “Tango with the Dragon: Employment Effects of Trade Integration with China, The Case of Argentina”, Background paper for the Office of the Chief Economistn for Latin America and the Caribbean Regional Study, Latin America and the Caribbean’s Response to the Growth of China and India, Washington DC, World Bank.
E. Scott, Robert (2012), “The China Toll: Growing U.S. Trade Deficit with China Cost More than 2.7 Million Jobs between 2001 and 2011, with Joblosses in Every State”, Economic Policy Institute, Briefing Paper 345.
Ernst, Christoph and Ralf Peters (2012), “Employment Dimension of Trade Liberalization with China: Analysis of the Case of Indonesia With Dynamic Social AccountingMatrix”, Employment Working Paper, No. 112.
Jansen, Marion and Eddy Lee (2007), Trade and Employment, Challenges for Policy Research, A Joint Study of The International Labour Office and The Secretariat of The World Trade Organization.
Suyker, Wim and Henri de Groot (2006), China and the Dutch Economy, CPB Document 127, CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis.
Woo, W. T (2008), “Understanding the Sources of Friction in US–China Trade Relations: the Exchange Rate Debate Diverts Attention away from Optimum Adjustment”, Asian Economic Papers, Vol. 7