تحلیل تغییرات نظم اجتماعی ایران از انقلاب مشروطه (1285) تا انقلاب اسلامی (1357)

رضا زمانی

دوره 19، شماره 73 ، تیر 1398، ، صفحه 75-118

https://doi.org/10.22054/joer.2019.10764

چکیده
  هدف اصلی این مقاله، مطالعه نوع نظم اجتماعی حاکم بر ایران بین دو انقلاب (1357-1285) است. نظم اجتماعی به دو نوع دسترسی باز و دسترسی محدود تقسیم می‌شود و خود دسترسی محدود (یا وضعیت طبیعی) به سه نوع شکننده، پایه و بالغ تقسیم می‌شود. ایران از انقلاب مشروطه تا کودتای 1299، گرفتار وضعیت طبیعی شکننده بوده و از این کودتا تا تغییر رژیم سیاسی (1305) از قاجاریه ...  بیشتر

اثر بازتوزیع درآمد بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران با استفاده از مدل شبه داده ستانده

علی اصغر اسفندیاری؛ حمیده نیسی

دوره 10، شماره 37 ، تیر 1389، ، صفحه 167-192

چکیده
  توزیع درآمد به دو دلیل از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ نخست به دلیل اینکه بعد مهمی از عدالت را تشکیل می‌دهد؛ دوم توزیع درآمد، بر روی متغیرهای اقتصادی، اجتماعی و غیره نیز تأثیر می‌گذارد. بنابراین برای سیاستگذاران اقتصادی و سیاسی کشور بسیار اهمیت دارد که بتوانند اثرات سیاستهای باز توزیع درآمد را شناسایی و اندازه‌گیری کنند؛ چرا که ...  بیشتر

ارائه الگویی برای رشد اقتصادی ایران: برخی ملاحظات نهادی

محسن رنانی؛ رحیم دلالی اصفهانی؛ علی حسین صمدی

دوره 10، شماره 37 ، تیر 1389، ، صفحه 193-215

چکیده
  این مقاله تلاش دارد تا نشان دهد که با تکیه بر نظریه‌های اقتصادی و بدون توجه به مسائل نهادی، نمی‌توان مشکلات اقتصاد ایران، بویژه موانع رشد اقتصادی را تحلیل کرد و استفاده از تحلیلهای نهادی به عنوان یک روش مکمل تحلیلهای سنتی، ضروری است. در این مقاله الگوی رشدی معرفی شده که در آن متغیر کیفیت نهادها به صورت یک متغیر وارد الگو شده است. این ...  بیشتر

تحلیل نقش جهانی شدن در جذب سرمایه خارجی و رشد اقتصادی

تقی ترابی؛ نازی محمدزاده اصل

دوره 10، شماره 37 ، تیر 1389، ، صفحه 217-240

چکیده
  این مقاله با درنظرگرفتن اهمیت جریان سرمایه خارجی به عنوان یکی از نمودهای جهانی‌شدن در یک دهه گذشته، به بررسی عوامل مؤثر بر جذب و ماندگاری جریان سرمایه و آثار آن بر رشد اقتصادی در کشورهای درحال‌توسعه می‌پردازد. نتایج، حاکی از وجود رابطه مثبت بین جریان سرمایه مستقیم خارجی و سرمایه‌گذاری در پرتفوی بر رشد اقتصادی در کشورهایی است که ...  بیشتر

تأثیر توسعه مالی و مخارج عمومی بر درآمد ملی ایران: (یک مطالعه اقتصادسنجی)

مرتضی سامتی؛ فرشته اشراقی؛ یاسر عباسلو

دوره 9، شماره 35 ، دی 1388، ، صفحه 15-35

چکیده
    بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که توسعة مالی، پولی و ثبات اقتصادی شرایط لازم برای دسترسی به نرخ بالای رشد اقتصادی هستند. با توجه به اینکه در کشورهای در حال توسعه، رشد اقتصادی اهمیت زیادی دارد، به بررسی توسعة مالی، پولی وثبات اقتصادی و تأثیر آنها بر رشد اقتصادی در ایران می‌پردازیم.  در این مقاله، هدف برآورد یک مدل اقتصادسنجی ...  بیشتر

ارزیابی عملکرد مناطق آزاد تجـاری ایـران و تأثیر آن در توسعه اقتصادی این مناطق

علی‌اصغر اسفندیاری؛ سمیره مقدس حسین‌زاده؛ مجید دلاوری

دوره 8، شماره 28 ، فروردین 1387، ، صفحه 119-146

چکیده
  هدف از ایجاد و توسعه مناطق آزاد؛ افزایش و توسعه صادرات، ایجاد اشتغال، جذبسرمایه‌گذاری داخلی وخارجی و انتقال تکنولوژی، افزایش درآمدهای عمومی، افزایش توریسم، ارتقای جایگاه اقتصادی کشور و بهره‌مندی از اقتصاد رقابتی است. در این پژوهشعملکرد اقتصادی مناطق آزاد سه گانه کیش، قشم و چابهار در فاصله زمانی 83-1372  مورد ارزیابی قرار گرفت.  ...  بیشتر

آزمون رابطه میان رشد اقتصادی و ساختار مالی ایران

سید احمد میرمطهری

دوره 7، شماره 24 ، فروردین 1386، ، صفحه 103-116

چکیده
  از جمله مباحث بسیار مهم در ادبیات اقتصادی، بررسی تأثیر ساختار مالی بر رشد اقتصادی است. به رغم تحقیقات متعددی که درباره کشورهای مختلف با ساختارهای مالی متفاوت انجام شده، تا کنون اجماع نظری در باره تأثیر آن بر رشد اقتصادی بدست نیامده است. در این تحقیق با استفاده از روشهای اقتصادسنجی مرسوم، رابطه میان ساختارمالی و رشد اقتصادی ایران در ...  بیشتر

مطالعه‌ای نظری و کاربردی پیرامون درجة باز بودن تجاری در کشورهای در حال توسعه

علیرضا رحیمی بروجردی

دوره 6، شماره 23 ، دی 1385، ، صفحه 163-182

چکیده
  در این مقاله درجة بازبودن تجاری،  از طریق آزمون‏های اقتصادسنجی و با استفاده از مدل و آزمون‏های «داوریک» مورد تحقیق قرار می‌گیرد. هدف از این پژوهش، بررسی درجة بازبودن تجاری و رابطة آن با رشد اقتصادی در پاره‏ای از کشورهای درحال توسعه است. برای این‏منظور، از تخمین پانل استفاده می‏شود. در بررسی پانل، تخمین‏های «حداقل ...  بیشتر