نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

چکیده

در این مقاله درجة بازبودن تجاری،  از طریق آزمون‏های اقتصادسنجی و با استفاده از مدل و آزمون‏های «داوریک» مورد تحقیق قرار می‌گیرد. هدف از این پژوهش، بررسی درجة بازبودن تجاری و رابطة آن با رشد اقتصادی در پاره‏ای از کشورهای درحال توسعه است. برای این‏منظور، از تخمین پانل استفاده می‏شود. در بررسی پانل، تخمین‏های «حداقل مربعات متغیر مجازی» و تخمین‏های «حداقل مربعات وزنی»مورد استفاده قرار می‏گیرد. نتایج تخمین‏های پانل نشان داده که اثر درجة باز بودن،بر روی رشد اقتصادی، مثبت است. همچنین، نتایج کاربردی حاصل از تصریح ساده فرم مدل اولیه برای سا‏لهای 1990-1960 در مورد 74 کشور درحال توسعه و توسعه یافته، به‏صورت «مقطعی»مدّ نظر قرار گرفت. در این رگرسیون رشد تولید ناخالص داخلی سرانه روی درجة‌ باز بودن تجاری، نرخهای سرمایه‏گذاری و سطح اولیة تولید ناخالص داخلی (تولید ناخالص سرانة واقعی در سال 1960)، رگرس شد و وجود رابطة مثبت میان درجة باز بودن تجاری و رشد، مورد تأیید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها

1. Andres, J. Openness and Total Factor Productivity in Spain, 1964-1975. Spain: University of Zaragoza Press., 2002.
 
2. Baldwin, R. "Openness and Growth: What's the Empirical Relationship?"., NBER Working Paper 9578, (2003).
 
3. Birdsall, N. and Hamodi, A. "Commodity Dependence, Trade, and Growth: When "Openness" is not Enough"., Center for Global Development Working Paper, No.7, (2002).
 
4. Choudhri, E. and Hakura, D. "International Trade and Productivity Growth: Exploring the Sectoral Effects for Developing Countries"., IMF Staff Papers, IMF, Vol.47, No.1, (2000).
 
5. Coe, David, T. Helpman, Elhanan, and Hoffmaister, Alexander, W. "North South R & D Spillovers"., The Economic Journal, Vol.107, (January 1997).
 
6. Dowrick, Steve. "Openness and Growth"., RBA Annual Conference Volume, in: Philip Lowe & Jacqueline Dwyer (ed.), International Intergration of the Australian Economy Reserve Bank of Australia, (1994).
 
7. Dowrick, Steve & Golley, Jane. "Trade Openness and Growth: Who Benefits?"., Oxford Review of Economic Policy, Oxford University Press, Vol. 20(1), (Spring 2004).
 
8. Dutta, D. "Trade Liberalization and Industrial Growth in Pakistan: A Co integration Analysis"., Department of Economic, University of Sydney, Australia, (2000).
 
9. Jong-Wha-Lee. "International Trade, Distortions, and Long-Run Economic Growth"., IMF Working Paper, IMF, (November 1992).
 
10. Nerlove, M. "An Essay the History of Panel Data Econometrics"., Department of Agricultural and Resource Economics, University of Maryland, (2000).
 
11. Rodriguez, F. and Rodrik, D. "Trade Policy and Economic Growth: A Skeptic's Guide to The Cross-National Evidence".,  NBER Working Paper 7081, (1999).
 
12. Walde, K. and Wood, C. "The Empirics of Trade and Growth: Where are the Policy Recommendation?"., Department of Economics, University of Dresden, Germany, (2000).
 
13. Zhang, S. "Link between Trade and Income: Export Effect, Import Effect, or Both"., Department of Economics, Syracuse University, (March 2003).