نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار بازنشسته دانشگاه و استاد مرکز تحقیقات ناحیه 6 خوزستان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه دانشگاه آزاد اسلامی- علوم تحقیقات اهواز

چکیده

توزیع درآمد به دو دلیل از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ نخست به دلیل اینکه بعد مهمی از عدالت را تشکیل می‌دهد؛ دوم توزیع درآمد، بر روی متغیرهای اقتصادی، اجتماعی و غیره نیز تأثیر میگذارد. بنابراین برای سیاستگذاران اقتصادی و سیاسی کشور بسیار اهمیت دارد که بتوانند اثرات سیاستهای باز توزیع درآمد را شناسایی و اندازه‌گیری کنند؛ چرا که می‌تواند راهگشای آنها در امر برنامه ریزی باشد. بدین منظور در این پژوهش با استفاده از مدل شبه داده-ستانده[1] سعی در بررسی توزیع مجدد درآمد به نفع گروههای درآمدی پایین بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران داریم. به عبارت دیگرهدف مورد نظر در این پژوهش آن است که بدانیم آیا توزیع مجدد درآمد منجر به رشد اقتصادی ایران خواهد شد یا خیر؟ برای این امر از جدول داده- ستانده سال 1380 مرکز آمار ایران در قالب ده بخش با فرض تکنولوژی مختلط استفاده شده است. در مقاله حاضر نشان داده می‌شود که هیچ تناقضی بین سیاستهای افزایش رشد اقتصادی و سیاستهای بهبود توزیع درآمد وجود ندارد.[1]. Semi Input-Output

کلیدواژه‌ها

1. اردشیری، منصور. اثر بازتوزیع درآمد بر متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از مدل شبه داده-ستانده. تهران، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی،1374
2. بانک مرکزی جمهوری اسلامی، حسابهای اقتصادی، (1380).
3. توفیق، فیروز. تحلیل داده- ستانده در ایران و کاربردهای آن در بخش پیش بینی و برنامه‌ریزی، جامعه و اقتصاد. تهران، نشر آموزش و انقلاب اسلامی، 1371.
4. جهانگرد، اسفندیار و محبوب، حمید. «بررسی تأثیر توزیع مجدد درآمد بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران». مجله پژوهشها و سیاستهای اقتصادی، شماره 15، (1379).
5. جهانگرد، اسفندیار و بانویی، اصغر. «بررسی تأثیر سیاستهای توزیع مجدد درآمد بر ساختار اقتصاد ایران». اولین همایش داده-ستانده دانشکده اقتصاد- علامه طباطبایی، (1376).
6. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی. گزارش بازار کار، دفتر اقتصاد کلان، (1380).
7. شیرازی، محسن. اثر باز توزیع درآمد بر متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از مدل شبه داده-ستانده. تهران، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، 1375.
8. قره‌باغیان، مرتضی. اقتصاد رشد و توسعه. تهران، نشر نی، 1374.
9. مرکز آمار ایران. جدول داده- ستانده و جدول واردات، (1380).
10. مرکز آمار ایران. نتایج تفضیلی آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی، (1380).
 
11. Camargo, F.  and  Guilhoto, J. "Employment,  Productive  Structur and  Income   Distribution   in  Brazilian  Economy, 1990 , and  2002  Comperared,  j 2007, www.IIOA.org
 
12. Guilhoto, Azoni, Silvera, Menezens, M.Hasegawa, Haddad- Joaquim, Carlos, Fernando, Tatianoe, Marcos  Eduado. "International  Price Change of Agricultural  Commodities  and  their  Impacts on  Income    Distribution  and  Poverty in  brazil" 17 th confrances  input-output table, 2006، WWW.IIOA.org
 
13. Skolka,  Jiri and  Grazuel,  Michel.  "Change  in  Income   Distribution , Employment and  Structure  of   The  Economy   :A   Case  Study  of  IRAN"., 1976.
 
14. Zamani, H. Growth,  Employment   and   Income   Distribution: An Output  and  Mary General Equilibrium Study of  Iran, 1886-1959, Ph.D, Thesise-Input  Callege, London University   Queen , 1988.
 
16. http://www.IIOA.org