نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت

چکیده

از جمله مباحث بسیار مهم در ادبیات اقتصادی، بررسی تأثیر ساختار مالی بر رشد اقتصادی است. به رغم تحقیقات متعددی که درباره کشورهای مختلف با ساختارهای مالی متفاوت انجام شده، تا کنون اجماع نظری در باره تأثیر آن بر رشد اقتصادی بدست نیامده است.
در این تحقیق با استفاده از روشهای اقتصادسنجی مرسوم، رابطه میان ساختارمالی و رشد اقتصادی ایران در دوره 1370- 1384 مورد آزمون قرار گرفت.نتایج بدست آمده نشان داد که رابطة آماری معناداری  میان ساختار مالی کشور و تولید وجود دارد؛ به بیان دیگر ساختار مالی، اثر معنیداری بر سطح تولید داشت.نتایج بدست آمده در این تحقیق، با نتایج حاصل از مطالعات
لوین(2002) ، بک و لوین(2002)،در تضاد است، که به نظر میرسد میتواند ناشی از روش و روش‌شناسی تحقیق باشد.اما نتایج برخی دیگر از تحقیقات، مورد تأیید است. بر پایه نتایج این تحقیق می‌توان گفت،ساختار مالی بر رشد اقتصادی ایران تأثیرگذار بوده‌است.

کلیدواژه‌ها

1. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. ترازنامه و گزارش اقتصادی،سالهای مختلف.
2. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.نماگرهای اقتصادی،شمارههای مختلف.
3. بورس اوراق بهادار تهران. سالنامه آماری،سالهای مختلف.
4. بورس اوراق بهادار تهران.آمارنامه،شمارههای مختلف.
 
5. Allen, F. and Gale, D. Comparing Financial System. Cambridge, MA: MIT Press., 1999.
 
6. Arestis, P., Demertiades, P., and Luintel, K. "Financial Development and Economic Growth: The Role Of Stock Markets"., Journal Of Money. Credit and Banking, 33(1), (2001).
 
7. Atje, R. and Jovaonic, B. "Stock Market and Development"., European Economic Review, 37, (1993).
 
8. Beck, T. and Levine, R. "Stock Market, Banks and Growth: Panel Evidence"., Nber Working Paper, Series NO.9082. Cambridge, Mass: National Burea of Economic Research.
 
9. Bhide, A. "The Hidden Cost of Stock Market Liquidity"., Journal of Financial Economics, 34(1), (1993).
 
10. Boyd, Jhon H. and Ruce D. Smith. "The Evolution of Debt and Equity Markets in Economic Development"., Economic Theory, Vol./2(3), (Springer 1998).
 
11. Demirguc- Kunt, A, and Levine, R. "Stock Market, Corporate Finance And Economic Growth: An Owerview"., World Bank Economic Review, 10(2), (1996).
 
12. Engle, R. and Granger, C. "Cointegration and Error Correction: Representation, Estimations and Testing"., Econometrica, 55(2), (1987).
 
13. Gereshenkorn, A. Economic Backwardness in Historical Perspective. A Book of Essay, Cambridge, M A, Harward University Press, 1996.
 
14. Goldsmith, R. W. Financial Structure and Development. New Heaven, Ct:yale University Press, 1969.
 
15. Haris, R. D. F. "Stock Markets And Development: A Reassessment"., European Economic Review, 41(1), (1997).
 
16. Hoshi, T. Kashape, A. and Scharfstien, D. "Corporate Structure, Liquidity and Investment: Evidence from Japanese Industrial Groups"., Quarterly Journal of Economics, 106(4), (1991).
17. Levine, and Zervos. "Stock Market Development and Long Run Growth"., World Bank Economic Review, 10(2), (1996).
 
18. Levine, R. "Bank Base and Market Base Financial System, Which  is Better?"., Journal of Financial Intermediations, 11(4), (2002).
 
19. Mork, R. and Nakkamora, M. "Banks and Corporate Control in Japan"., Journal of Finance, (1995).
 
20. Singh, A. "Stock Markets, Financial Liberation and Economic Development"., Economic Journal, 107(442), (1997).
 
21. Stiglitz, J. E. "Credit Markets and The Control of Capital"., Journal of Money, Credit, and Banking,17(1), (1985).
 
22. Weinstien, D. E. and Yafeh, Y. "On The Costs Of  a Bank Center Financial System: Evidence From The Changing Bank Relations In Japan"., Journal Of Finance, 53(4), (1998).
 
23. Wenger, E, and Kaserer, C. "The German System of Corporate Governance: A Model Which Should not be Limited"., in S. W. Black and M. Moeresch, Competition and Convergence in Financial Markets: the German and Anglo American Models, New York: North Holland, (1998).
 
24. World Bank. "Finance For Growth, Policy Choices In a Volatile World"., A World Bank Policy Research Report, Washington D.C.: World Bank, (2001).