نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات تهران

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده اقتصاد و حسابداری- واحد تهران مرکزی

چکیده

این مقاله با درنظرگرفتن اهمیت جریان سرمایه خارجی به عنوان یکی از نمودهای جهانی‌شدن در یک دهه گذشته، به بررسی عوامل مؤثر بر جذب و ماندگاری جریان سرمایه و آثار آن بر رشد اقتصادی در کشورهای درحال‌توسعه می‌پردازد. نتایج، حاکی از وجود رابطه مثبت بین جریان سرمایه مستقیم خارجی و سرمایه‌گذاری در پرتفوی بر رشد اقتصادی در کشورهایی است که از درجه بالاتری از جهانی‌شدن برخوردارند. عوامل ساختاری، سیاستی و شاخصهای جهانی‌شدن  برای جذب سرمایه و رشد اقتصادی در کشورهایی با درجه پایین‌تر جهانی شدن از اهمیت بیشتری برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

 1. 1. حسینی، سیدصفدر و مولایی، مرتضی. «تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی در ایران». فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، پژوهشکده امور اقتصادی، سال ششم، شماره دوم، (تابستان 1385).

  2. یاوری، سعادت. «اثر سرمایه‌گذاری خارجی بر رشد اقتصادی ایران: راهبردهای جایگزینی واردات و توسعه صادرات». فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق (ع)، شماره 27، (پاییز 1384).

   

  1. Azémar, Céline & Desbordes, Rodolphe & Mucchielli, Jean-Louis. "Do Tax Sparing Agreements Contribute to the Attraction of FDI in Developing Countries?"., Cahiers de la Maison des Sciences Economiques, bla04047, UniversitéPanthéon-Sorbonne (Paris 1), 2004.
  2. Bekaert Greet, R. Harvey Campbell, Lundblad Christian. "Does financial Liberalization Spure Growth", 2004. Barro, R and X. Sala-i-Martin, "Convergence"., Journal of Political Economy, 1992.
  3. Durham J. Benson, "Foreign Portfolio Invest, Foreign Bank Lending, and Economic Growth"., IFDP Paper, No. 757, (2003).
  4. Frawsen, Gari and Josefsson, Henrick. "FDI & Developing Countries, How To Attract Trans- National Corporation?"., School of Economics and Management, Vol.12, LUND University, (2004): 3.
  5. Friedman, Thomas. The World is Flat. Published by Farrar, Straus & Giroux Hardcover., 2005.
  6. Gupta, Jaya. "Globalization and Indian Economy: Sector-wise Analysis of FDI Inflows in India"., The Icfai Journal of Industrial Economics, Vol. 4, No. 3, (2007): 62-70.
  7. Jeffrey D. Sachs & Aaron Tornell & Andrés Velasco. "Financial Crises in Emerging Markets: The Lessons from 1995"., Brookings Papers on Economic Activity, Economic Studies Program, The Brookings Institution, Vol. 27, (1996): 147-216

  10. Hermes, N., & Lensink, R. "Foreign Direct Investment, Financial Development and Economic Growth"., The Journal of Development Studies, No. 40, 2003, 142-163.

  11. Levine, R., & Carcovic, M. "Does Foreign Direct Investment Accelerate Economic Growth?"., University of Minnesota, Kiel Working Paper, No. 1242, 2002.

  12. Moosa, I., "The Determination of Foreign Direct Investment in Mena Countries: an Extreme Bounds Analysis. Overview and Policy Messages, The Development Potential of Surging Capital Flows", International Finance Team of the World Bank’s Development Prospects Group., Working Paper, No. 12856, 2004.

  13. Makin, A. J. Global Finance and the Macroeconomiy. University of Queensland, Brisbane, Australia, Palgrave Mamillan., 2000.

  14. Prasad, E., Rogoff, K., Shang-Jin, Wei, and M. Kose, "Effects of Financial Globalization on Developing Countries: Some Empirical Evidence"., IMF Occasional Paper, No. 220, 2003.

  15. Ranciere, R., Tornell, A., & Westermann, F. "Decomposing the Effects of Financial Liberalization: Crises vs. Growth"., NBER Working Paper, No. 12806, 2006.

  16. Solow, Robert M. "A Contribution to the Theory of Economic Growth"., Quarterly Journal of Economics (The MIT Press), 70 (1), (1956): 65-94.

  17. Schularick Moritz and Thomas M. Steger. "Does Financial Integration Spur Economic Growth? New Evidence from the First Era of Financial Globalization"., WIF Institute of Economic Research Working Paper, No. 06/46, (2006).

  18. Tornel, Aaron., Westermann, Frank., Martinez, Lorenza., Mexico Branco de,  "The Positive Link Between  Financial Liberazation"., Growth and Crises, Working Papers, No. 0525, 2004.

  19. UNCTAD: World Investment Report, 2006, 2007.

  20. Uzawa, H. "Market Allocation and Optimum Growth"., Australian Economic Papers, No. 7, (1968): 17-27.

  21. World Development Indicators, 2008, (WDI). www.wdi.org