دوره و شماره: دوره 2، شماره 4 - شماره پیاپی 1، بهار 1381، صفحه 1-259 
1. یارانه ها و خطاهای نوع اول و دوم

صفحه 13-36

جمشید پژویان؛ نارسیس امین رشتی


11. تعادل عمومی

صفحه 255-259

الهام میرتهامی