دوره و شماره: دوره 2، شماره 6 - شماره پیاپی 3، پاییز 1381، صفحه 1-205 
5. نقش درآمدهای نفتی در رشد بخش کشاورزی ایران

صفحه 125-134

مسعود باباخانی؛ سید جعفر سجادی؛ کیانا پهلوانی