نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی _ دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

2 کارشناس ارشد اقتصادی

چکیده

سیاست گذاری صنعتی منطقه ای موضوعی است؛ که با وجود تغییر و تحول در نظام اجرایی آن طی دهه های مختلف گذشته، هنوز هم به عنوان مبنای شناخت توانمندی ها و اتخاذ استراتژی توسعه هماهنگ با آن، امری ضروری است. روش های مختلفی برای شناخت این توانمدی ها وجود دارد؛ که یکی از آنها روش تاکسونومی است. در این تحقیق، با در نظر گرفتن استان فارس به عنوان یکی از استان هایی که از جنبه کشاورزی و همچنین از جنبه صنعتی حایز اهمیت فراوان در سطح کشور است؛ به رتبه بندی صنایع، بر حسب شاخص های مختلف انتخابی طی سه دوره پرداخته می شود.
در نهایت با توجه به تغییر روش طبقه بندی، ارزیابی مجددی صورت گرفته و با نتایج قبلی مقایسه شده است. نتایج حاصل از این تحقیق، نشان داده است که صنایع شیمیایی و غذایی در این استان، با توجه به شاخص های انتخاب شده، از اولویت بیشتری برخوردارند و می توانند مبنای استراتژی توسعه در این منطقه قرار گیرند.