نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس پژوهشی _ پژوهشکده امور اقتصادی

چکیده

مطالعه اقتصاد به واسطه سه روش و تفکر اقتصادی امکان پذیر می شود : به
دیدگاه های اقتصاد خرد و اقتصاد کلان و همچنین تعادل عمومی. اقتصاد خرد رفتار اقتصادی خود فرد در جامعه را با در نظر گرفتن خواست ها و محدودیت های موجود برسی می کند. در این نگرش از بیان مسئله اصلی؛ یعنی رابطه میان افراد، پرهیز می شود، اگرچه این مهم نقطه شروع مناسبی برای چنین دیدگاهی به شمار می رود.
اقتصاد کلان، از طرف دیگر، روابط افراد را به صورت جمعی برسی می نماید.  بنابر این در این نگرش نیز از مطالعه روابط میان افراد پرهیز می شود، البته این مهم می تواند نمایانگر هدف و یا نقطه پایانی، برای این نگرش باشد. زیرا ما جامعه را به صورت مجموعه ای از افراد در نظر می گیریم و بر این اساس، مطالعه دقیق پیرامون جامعه باید بر اصول بدیهی مرتبط با افراد باشد. ضمنا نتایج چنین مطالعه ای باید ظرفیت در برگیری کل جامعه را داشته باشد. اقتصاد خرد با افراد شروع می شود و با آنها پایان می پذیرد، در حالی که اقتصاد کلان با جامعه شروع می شود و با آن خاتمه می پذیرد؛ حال تجزیه و تحلیل تعادل عمومی، پلی است میان این دو؛ یعنی با افراد شروع و با جامعه پایان می پذیرد.