دوره و شماره: دوره 10، شماره 39 - شماره پیاپی 4، زمستان 1389، صفحه 1-327 
7. تأملاتی نقادانه در ژرفای کاستیهای اقتصاد متعارف

صفحه 175-206

محمود متوسلی؛ علی طیب نیا؛ محمود مشهدی احمد


8. تعمیم نظریه مارکویتز در بهینه سازی سبد سهام

صفحه 207-229

حمید شهرستانی؛ فرهاد ثوابی اصل؛ بیژن بیدآباد