نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 استادیار اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرح

3 استاد اقتصاد مؤسسه تحقیقات پولی و بانکی

چکیده

گوی مارکوویتز درتعیین سهم هریک از سهام در سبد دارایی، برمبنای انتخاب بهینه سهام برای حداکثر نمودن درآمد انتظاری سبد استوار است، از یک طرف، این الگو امید ریاضی ارزش هر سهم را در الگو وارد مینماید. ازطرف دیگر، این مدل کوواریانس نوسانات ارزشی سهام را ثابت و برونزا درنظر میگیرد. بنابراین دراین مقاله از طریق ترکیب نظریات مارکوویتز و شارپ و پیشنهاد مدلی جدید الگوی جامع تری را معرفی میکنیم که نسبت به مرزسنتی مارکوویتز کاراتر خواهد بود. به عبارت دیگر از طریق درونزا نمودن کوواریانسهای نرخهای بازدهی مربوط به سهام واقع شده در پرتفولیوی اختیار شده در مدل توسعه یافته مدل مارکوویتز، بازده انتظاری مدل پیشنهادی، همواره در هر سطح مشخص ریسک، بزرگتر یا مساوی با بازده انتظاری مدل سنتی مارکوویتز خواهد بود. در الگوی پیشنهادی، سهم بخش ریسک غیرسیستماتیک که طبق نظریه شارپ بازار برای آن پاداشی را درنظر نمیگیرد در هر سطح از ریسک پرتفولیو، همواره در پایینترین سطح ممکن قرار میگیرد. برتری نظریه پیشنهادی هم از طریق نظری و هم از طریق عملی با یافتن سبد بهینه سهام شرکتهای بزرگ سیمان، فعال در بورس تهران در مقایسه با نظریه مارکوویتز تأیید میشود

کلیدواژه‌ها