نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت

کلیدواژه‌ها