مدل تعادل عمومی کاربردی ایران

منوچهر عسگری

دوره 4، شماره 15 ، دی 1383، صفحه 11-52

چکیده
  در این مقاله، یک مدل تعادل عمومی کاربردی برای اقتصاد ایران، مبتنی بر ماتریس حسابداری اجتماعی، طراحی و نتایج شبیه سازی آن ارائه شده است. این مدل به نوعی طراحی شده است که اثرات تغییر در نرخ تعرفه را شبیه سازی کند. مدل دارای چهارصد و شصت و نه معادله و همین تعداد متغیر است. کارگزاران اقتصادی، مانند تولیدکنندگان و مصرف کنندگان بطور صریح ...  بیشتر

روشی برای طبقه بندی خانوارهای شهری ایران براساس مولفه های اقتصادی و اجتماعی خانوار

جمشید پژویان؛ علی اکبر خسروی نژاد

دوره 4، شماره 15 ، دی 1383، صفحه 53-74

چکیده
  این مقاله با توجه به تفاوت رفتارهای مصرفی خانوارها؛ با استفاده از روش طبقه بندی پیشنهاد شده توسط «جنسن و مانریکو»، برای طبقه بندی خانوارهای ایرانی براساس ویژگیهای اقتصادی- اجتماعی آنها در نظر گرفته شده است و این شیوه پیشنهادی برای طبقه بندی خانوارهای شهری ایران، اجرا نیز شده است. نتایج حاصله بیانگر طبقه بندی خانوارهای شهری ...  بیشتر

آزمون و تحلیل اثر هزینه های دولت بر درآمد ملی: رویکرد نئو کلاسیک

سید جواد پورمقیم

دوره 4، شماره 15 ، دی 1383، صفحه 75-108

چکیده
  با توجه به اهمیت هزینه های دولت بر درآمد ملی در جهت رسیدن به اهداف اقتصادی و برقراری تعادل، مقاله حاضر به بررسی مسئله برنامه ریزی، کاهش شوکهای اقتصادی و پیامدهای حاصل از آن می پردازد. دراین نوشتار، به منظور ارائه مدل پایه و همچنین جنبه های عملی کار همچون آزمون و تحلیل اثر هزینه های دولت به مسائل نظری نیز پرداخته شده است. در عین حال با ...  بیشتر

بررسی سیاستهای مالی بر مصرف و اشتغال در اقتصاد ایران

مهدی تقوی؛ ابراهیم رضائی

دوره 4، شماره 15 ، دی 1383، صفحه 109-132

چکیده
  بررسی اثرات سیاستهای مالی بر متغیرهای اقتصاد کلان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مکاتب اقتصاد کلان هر کدام اثرات متغییرهای سیاست مالی را براساس مفروضات خاص خود، متفاوت پیش بینی می کنند. دراین مقاله اثرات مخارج دولت و مالیاتها بر دو متغیر مصرف و اشتغال با استفاده از تکنیکهای سری زمانی [مدل خود رگرسیون برداری] مورد بررسی قرار گرفته است ...  بیشتر

بررسی جایگاه صنایع فلزات اساسی و معادن وابسته در اقتصاد ملی و تحول آن در برنامه چهارم (1384 - 1388) بر اساس تکنیک داده - ستانده

بهروز هادی زنوز

دوره 4، شماره 15 ، دی 1383، صفحه 133-168

چکیده
  در این بررسی به دنبال یافتن جایگاه صنایع فلزات اساسی و معادن وابسته به آن در اقتصاد کشور و پیش بینی تحولات آن در دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1384- 1388) هستیم. در برنامه چهارم به موازات پیش بینی رشد سریع اقتصادی و صنعتی برای کشور، انتظار می رود قیمت انرژی و مواد معدنی مورد مصرف صنایع فلزات اساسی به قیمتهای مرزی نزدیک ...  بیشتر

آزمون الگوی رشد درونزا برای اقتصاد ایران بر اساس رهیافت VAR

تیمور محمدی؛ محمدرضا سلمانی

دوره 4، شماره 15 ، دی 1383، صفحه 169-198

چکیده
  طبق مدلهای رشد درونزا، متغیرهایی همچون نرخ رشد سرمایه و یا نرخ رشد مخارج تحقیق و توسعه می توانند اثر دائمی بر روی نرخ رشد اقتصادی بگذارند، با این حال این فرضیه بسته به فضا و موقعیتی که در آن بررسی می شود، می تواند رد یا پذیرفته شود، به همین دلیل آزمون آن در اقتصاد ایران نیز می تواند از این نظر حائز اهمیت باشد. دراین مقاله اثرات نرخ ...  بیشتر

ارزیابی آثار توسعه نظام مالی بر تشکیل سرمایه و رشد اقتصادی

فرشاد هیبتی؛ نازی محمدزاده اصل

دوره 4، شماره 15 ، دی 1383، صفحه 197-238

چکیده
  واقعیتهای آماری نشان می دهد که ایران به عنوان کشوری در حال توسعه از عملکرد مناسبی در دستیابی به نرخ مطلوبی از تشکیل پس انداز و سرمایه گذاری در مقایسه با معیارهای جهانی برخوردار نبوده است. عواملی مانند سطح درآمد و توزیع آن، ساختار سنی جمعیت، ریسکهای سیاسی و اقتصادی و تغییر در سیاستگذاریها و رویه های قانونی، سبب می شوند سرمایه گذاران ...  بیشتر