نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

2 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

این مقاله با توجه به تفاوت رفتارهای مصرفی خانوارها؛ با استفاده از روش طبقه بندی پیشنهاد شده توسط «جنسن و مانریکو»، برای طبقه بندی خانوارهای ایرانی براساس ویژگیهای اقتصادی- اجتماعی آنها در نظر گرفته شده است و این شیوه پیشنهادی برای طبقه بندی خانوارهای شهری ایران، اجرا نیز شده است. نتایج حاصله بیانگر طبقه بندی خانوارهای شهری در پنج گروه مستقل و متمایز است.

کلیدواژه‌ها