نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

در این مقاله، یک مدل تعادل عمومی کاربردی برای اقتصاد ایران، مبتنی بر ماتریس حسابداری اجتماعی، طراحی و نتایج شبیه سازی آن ارائه شده است. این مدل به نوعی طراحی شده است که اثرات تغییر در نرخ تعرفه را شبیه سازی کند. مدل دارای چهارصد و شصت و نه معادله و همین تعداد متغیر است. کارگزاران اقتصادی، مانند تولیدکنندگان و مصرف کنندگان بطور صریح در مدل وارد شده اند. نهادهای معرفی شده در مدل خانوارها به تفکیک شهری و روستایی، دولت و شرکتها می باشند. تغییر در قیمتهای نسبی، تعادل در تمام بازارها را برقرار می کنند. نتایج این مدل، نشان می دهد که گر چه تغییرات در تعرفه، اثرات مهمی در اقتصاد دارد؛ ولی کاهش آن، اشتغال را افزایش می دهد. هدف مدل، بررسی آثار پیوستن به سازمان تجارت جهانی است که با کاهش در نرخ تعرفه شبیه سازی شده است.

کلیدواژه‌ها