نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا ( س )

چکیده

با توجه به اهمیت هزینه های دولت بر درآمد ملی در جهت رسیدن به اهداف اقتصادی و برقراری تعادل، مقاله حاضر به بررسی مسئله برنامه ریزی، کاهش شوکهای اقتصادی و پیامدهای حاصل از آن می پردازد. دراین نوشتار، به منظور ارائه مدل پایه و همچنین جنبه های عملی کار همچون آزمون و تحلیل اثر هزینه های دولت به مسائل نظری نیز پرداخته شده است. در عین حال با بیان مدلهای فنی و کلان بر وجود یک مدل اقتصاد کلان مناسب براساس پایه اقتصاد خرد نیز توجه شده و در مجموع می توان گفت این مقاله براساس انتخاب مدلهای ادوار تجاری به تحلیل مسائل پرداخته است. 

کلیدواژه‌ها