تجزیه شاخص نابرابری تایل برحسب استانهای ایران

اسمعیل ابونوری؛ آرش خوشکار؛ پدرام داودی

دوره 10، شماره 36 ، فروردین 1389، ، صفحه 201-222

چکیده
  نابرابری اقتصادی در ایران متأثر از نابرابریهای اقتصادی موجود در درون و در میان استانهای کشور است. هدف اصلی در این مقاله تجزیه شاخص نابرابری تایل بر حسب نابرابری درون استانها و نابرابری در میان استانها به تفکیک مناطق شهری و روستایی بوده است. برای این منظور از ریز داده‌های سال 1386 استفاده شده است. نتایج حاصل نشان داده است که نابرابری ...  بیشتر

ارزشگذاری اقتصادی خدمات تفریحی منابع زیست محیطی: مورد تالاب انزلی

جمشید پژویان؛ نعمت فلیحی

دوره 8، شماره 28 ، فروردین 1387، ، صفحه 147-171

چکیده
  ارزشگذاری اقتصادی منابع زیست‌محیطی، باتوجه به آلودگی و تخریب این منابع، ضرورت محاسبه خسارات مربوطه، تهیه حسابهای ملی سبز و وضع مالیات و عوارض‌ مناسب برای کنترل و جلوگیری از تخریب منابع زیست‌محیطی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. هدف از این مقاله تعیین ارزش‌ خدمات تفریحی تالاب انزلی می‌باشد، که برای این منظور از الگوی هزینه مسافرت ...  بیشتر

بررسی اقتصاد زیرزمینی از دو روش شکاف درآمد هزینه خانوار و نسبت نقد

علی‌اصغر اسفندیاری؛ فاطمه مهربانی

دوره 6، شماره 23 ، دی 1385، ، صفحه 133-162

چکیده
  اقتصاد زیرزمینی مجموعه ای از فعالیتهای مولد ارزش افزوده است که در قالب  اقتصاد رسمی تعریف وگنجانده نمی‌شود. فعالیتهای خارج از بازار خانوار و سازمانهای غیر انتفاعی و نیز آن گونه فعالیتهای بازار که به دلایل گوناگون دور از چشم مقامات می‌ماند مجموعه فعالیتهای سازنده اقتصاد زیرزمینی را بوجود می‌آورد. اقتصاد زیرزمینی شامل چهار بخش ...  بیشتر