نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد- دانشگاه مازندران

2 کارشناس ارشد علوم اقتصادی

چکیده

نابرابری اقتصادی در ایران متأثر از نابرابریهای اقتصادی موجود در درون و در میان استانهای کشور است. هدف اصلی در این مقاله تجزیه شاخص نابرابری تایل بر حسب نابرابری درون استانها و نابرابری در میان استانها به تفکیک مناطق شهری و روستایی بوده است. برای این منظور از ریز داده‌های سال 1386 استفاده شده است. نتایج حاصل نشان داده است که نابرابری میان استانی در مناطق شهری و روستایی به ترتیب 8% و 11% از کل نابرابری بوده است. با توجه به این مقدارها، نابرابریهای میان استانی نقش قابل توجهی در نابرابری کل کشور نداشته است. برپایه نتایج به دست آمده از شواهد موجود در ایران برای کاهش یا تعدیل نابرابری کل کشور پیشنهاد می‌شود تا سیاستگذاران کلان استانی هر یک بر کاهش نابرابری درون استانی تمرکز کنند.
 

کلیدواژه‌ها

1. مرکز آمار ایران، لوح فشرده خام داده های طرح درآمد-هزینه. تهران: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، 1386.
 
2. Akita, T. "Decomposing Regional Income Inequality using Two-Stage Nested Theil Decomposition Method"., Paper Presented at the 6th World Congress of the Regional Science Association International, in Lugano, Switzerland, Working Paper, No.2, (May 16-20, 2000).
 
3. Akita, T. and S. Miyata. "Urbanization, Educational Expansion, and Expenditures Inequality in Indonesia in 1996, 1999, and 2002"., IFPRI Discussion Paper 00728, (2007).
 
4. Akita, T., R. A. Lukman and Y. Yamada. "Inequality in the Distribution of Household Expenditures in Indonesia: A Theil Decomposition Analysis"., The Developing Economies, XXXVII-2, (1999): 197–221.
 
5. Bellù, L. G. and P. Liberati. "Policy Impacts on “Inequality Decomposition of Income Inequality by Income Sources"., (2006).
- www.fao.org/docs/up/easypol/446/decomp_inequlty_by _source_053EN.pdf.
 
6. Biewen, M. "Income Inequality in Germany During the 1980s and 1990s"., Review of Income and Wealth, Vol. 46, No. 1, (2000): 1-19.
 
7. Bo, C. and Y. Qiumei, "Decomposition of Changes in Earnings Inequality in China: A Distributional Approach"., MPRA Paper, No. 3806, Posted 07. November 2007.
 
8. Bourguignon, F. "Decomposable Income Inequality Measures"., Econometrica, Vol.  47, (1979): 901-920.
 
9. Cowell, F. A. "Measurement of Inequality, Distributional Analysis Research Programme"., Discussion Paper, No. DARP36, London School of Economic, 95P, (2000).
 
10. Esteban, J. "Economic Integration and Cross-Country Inequality: the European Experience, International Policy Workshop", Instituto de Análisis Económico (CSIC) and Universitat Pompeu Fabra, Barcelona., (2004).
 
11. Ferreira, F. H.G. and J. Litchfield, "Education or Inflation? The Roles of Structural Factors and Macroeconomic Instability in Explaining Brazilian Inequality in the 1980s, Suntory and Toyota International Centres for Economics and Related Disciplines"., LSE in its Series STICERD- Distributional Analysis Research Programme Papers, No. 41, (1998).
12. Frankema, E. and D. Marks. "Was It Really "Growth with Equity" under Soeharto? A Theil Analysis of Indonesian Income Inequality,1961-2002"., Research Memorandum GD-93, University of Groningen, (2007).
 
13. Frankema, E.H.P. "A Theil Decomposition of Latin American Income Distribution in the 20th Century: Inverting the Kuznets Curve?"., Working Paper, No.12/06,  University of Groningen, (2006).
 
14. Theil, H. Economics and Information Theory. Amsterdam: North Holland., 1967.