دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، زمستان 1380، صفحه 1-245