نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

3 عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

در این مقاله، نوسانات سیکل‌های تجاری ایران، در دوره زمانی 1385-1338 با استفاده از رویکرد موجک مورد مطالعه قرار گرفته است. یافته ‏های این پژوهش نشان می‏دهد، برخلاف روش سنتی که بر تعریف کلاسیک سیکل، یعنی سیکل‌های 3 تا 8ساله تأکید دارد، چندین سیکل تجاری با قدرت متفاوت و فرکانس‏ های مختلف (از سیکل‌های 2 تا 4ساله گرفته تا روند که معرف سیکل‌های با فرکانس پایین است) به‏ طور هم‌زمان در داده‏ ها وجود دارد. از سوی دیگر، به‏ استثنای دوره 1350 تا 1360، سیکل‌های نفتی و غیرنفتی مشابه یکدیگر هستند و این حاکی از عدم توفیق سیاست‏های اقتصادی در مصون نگه داشتن بخش غیرنفتی از نوسانات نفت است. مطالعه ویژگی عدم تقارن نتایج متفاوتی را برای سیکل‌های نفتی و غیرنفتی نشان می‏دهد. علاوه‏ بر این، جزء روند موجک انرژی بیشتری در مقایسه با دیگر مؤلفه‏ ها دارد که با نتایج یافته‏ های دیگر مبنی‏بر اینکه قسمت اعظم انرژی سری‏ های اقتصادی در نوسانات بلندمدت آن نهفته، یکسان است.

کلیدواژه‌ها

افشاری، زهرا و مریم فرجی (1387)، نقش تجارت خارجی در همبستگی ادوار تجاری اعضای اکو.
پورکاظمی، محمدحسین، باقر درویشی و محمدنبی شهیکی تاش (1386)، سیکل‏های تجاری سیاسی (مطالعه موردی، کشور ایران).
درگاهی، حسن و احمد پرخیده (1385)، نقش و اهمیت شوک‏های کلان و بخشی در ادوار تجاری رشته فعالیت‏های مختلف صنعت ایران.
شایگانی، بیتا، زهرا افشاری و بیژن بیدآباد (1387)، بررسی هم‌زمانی ادوار تجاری اعضای اوپک.
شریف‏آزاده، محمدرضا و سهیلا کاغذیان (1387)، بررسی عوامل مؤثر بر ادوار تجاری در اقتصاد ایران.
شهرستانی، حمید و فرزین اربابی (1388)، الگوی تعادل عمومی پویا برای ادوار تجاری اقتصاد ایران، پژوهشنامه اقتصادی.
صمدی، سعید و سیدعبدالمجید جلایی (1383)، تحلیل ادوار تجاری در اقتصاد ایران.
عباسی‏نژاد حسین، اصغر شاه‏مرادی و حسین کاوند (1388)، برآورد یک مدل ادوار تجاری واقعی برای اقتصاد ایران با استفاده از رهیافت فیلتر کالمن و حداکثر راست‏نمایی.
عباسی‏نژاد، حسین و شاپور محمدی (مهر و آبان 1385)، تحلیل سیکل‌های تجاری ایران با استفاده از نظریه موجک‏ها، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 75.
گرجی، ابراهیم و علیرضا اقبالی (1388) بررسی و برآورد سیکل‏های تجاری در اقتصاد ایران.
منطقی، خسرو، محمدعلی ضیغمی و بیتا نوروزی‌ (1389)، بررسی جریان تجارت خارجی و تقارن سیکل‏های تجاری ایران با کشورهای واقع در آسیای جنوب غربی.
هوشمند، محمود، محمدعلی فلاحی و سپیده توکلی قوچانی (1387)، تحلیل ادوار تجاری در اقتصاد ایران با استفاده از فیلتر هدریک – پرسکات.
Backus, D, Kehoe, P, Kydland, F (1992), International real business cycles, Journal of Political Economy 101.
Basu, S and Taylor, A (1999), Business cycles in international historical perspective, Journal of Economic Perspectives 13(2).
Boashash, B., (1987). Theory, Implementation and Application of Time-frequency Signal Analysis Using the Wigner-Ville Distribution, Journal of Electrical and Electronics Engineering, vol. 7, no. 3.
Crivellini, M, Gallegati, M and Palestrini, A (2004), Industrial Output Fluctuations in Developed Countries: A time-scale Decomposition Analysis. Working Papers and Studies: Papers from the 4th Eurostat and DGFin Colloquium Modern Tools for Business Cycle Analysis, European Commission, Brussels, Belgium.
Crowley, P.M (2007), A Guide to Wavelets for Economists, Journal Of Economic Surveys Vol. 21, No. 2.
Daubechies, I., (1990), The Wavelet Transform, Time-frequency Localization and Signal Analysis, IEEE Transactions on Information Theory, vol. 36, no. 5.
Gabor, D (1946), Theory of Communication. J. Inst. Elec. Eng., vol. 93.
Granger, C (1966), The Typical Spectral Shape of an Economic Variable, Econometrica 34(1).
Hlawatsch, F, Boudreaux-Bartels, G. F (1992), Linear and Quadratic Time-frequency Signal Representation. IEEE Signal Processing Magazine, 21-67.
Kaiser, Gerald. (1994), A Friendly Guide to Wavelets, Cambridge, Mass.: Birkhäuser.
Kitchin, J (1923), Cycles and Trends in Economic Factors, Review of Economics and Statistics 5.
Kuznets, S (1958), Long Swings in the Growth of Population and in Related Economic Variables. Proceedings of the American Philosophical Society 102.
Jagric, T, Ovin, R (2004), Method of Analyzing Business Cycles in a Transition Economy: the Case of Slovenia. The Developing Economies,XLII-1.
Levy, D and Dezhbakhsh, H (2003a), International Evidence on Output Fluctuation and Shock Persistence, Journal of Monetary Economics 50.
Levy, D and Dezhbakhsh, H (2003b), On the Typical Spectral Shape of an Economic Variable. Applied Economic Letters 10(7).
Lucas, R (1977), Understanding Business Cycles. In Brunner, K and Meltzer, A (Eds.), Stabilization of the Domestic and International Economy, Vol.5.
Mitchell, W (1946), Business Cycles: The Problem and its Setting. New York, USA.
Sichel, D (1993), Business Cycle Asymmetry: A Deeper Look. Economic Inquiry 31.
Raihan, S, Md, Wen, Y, Zeng, B, (2005), Wavelet: a New Tool for Business Cycle Analysis. The Federal Reserve Of St.Louis working paper series.