نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات

2 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران مرکزی.

چکیده

صنعت بیمه نیز مانند بسیاری از صنایع دیگر با توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، متحول شده است. مطالعات نشان می­دهند که بکارگیری بیمة الکترونیک، زمینه گسترده­ای را برای شرکتهای بیمه به منظور ارائه مؤثرتر، مستقیم و ارزانتر محصولات و خدماتشان بوجود آورده است. فشارهای رقابتی تجاری  در صنعت بیمه و نیز انتظارات در حال تغییر مشتریان این صنعت، بکارگیری فناوری اطلاعات را بیش از پیش ضروری کرده است. صنعت بیمه در اقتصاد خدماتی قرن حاضر از تحولات فناوری اطلاعات و ارتباطات بی بهره نبوده و تأثیر چنین تحولاتی بر این صنعت، بگونه‌ای است که در نوع پوششهای ارائه شده،‌ کیفیت و کمیت خدمات این بخش و از همه مهمتر شیوه های بازاریابی و فروش بیمه­نامه­ها، نوآوریهایی صورت گرفته و مباحث بسیار جدیدی؛ بویژه در ارتباط با بیمه­نامه­های الکترونیکی، مطرح شده است. در این مقاله برای اولویت‌بندی در ارائه بیمه‌های الکترونیک با استفاده از روش پیمایشی خدمات و محصولات بیمه­ای برای فروش الکترونیکی با استفاده از مدل سیلور رتبه­بندی می­شود.

کلیدواژه‌ها

1. اکبری، محسن. «بررسی علل بی­رغبتی خرید از فروشگاه الکترونیک شهروند (E-Shop) در سطح شهر تهران». پایان­نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، گرایش بازرگانی، دانشگاه تهران، (1381).
2. برومیده، علی­اکبر و امانی، محمد مهدی. «بررسی لزوم استفاده از فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک در صنعت بیمه و ارائه یک مدل مطلوب». مجموعه مقالات همایش بیمه و تجارت الکترونیک، تهران: انتشارات پژوهشکده بیمه وابسته به بیمه مرکزی ایران، 1383.
3. بلانچارد، کن و اوکانر، مایکل. مدیریت از راه ارزش­ها. ترجمة حمیدرضا فرتوک­زاده، تهران: انتشارات فرا، 1381.
4. بیمه مرکزی ایران. مجموعه قوانین و مقررات بیمه­­های بازرگانی. تهران: انتشارات پژوهشکده بیمه وابسته به بیمه مرکزی ایران، 1382.
5. پژوهشکده بیمه. مجموعه مقالات همایش بیمه و تجارت الکترونیک، (1383).
6. سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس و حجازی، الهه. روشهای تحقیق در علوم رفتاری، چاپ هشتم، انتشارات آگه، تهران، (1383).
7. علایی، آرزو. تأثیر تجارت الکترونیکی بر صنعت بیمه. گزارش موردی شماره 17، تهران: انتشارات پژوهشکده بیمه وابسته به بیمه مرکزی ایران، 1382.
8. فتحی، سعید. «ارائه روشی برای اولویت­بندی صنایع ایران بر مبنای قابلیت بازارسازی بین المللی در  تجارت الکترونیکی». پایان­نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه تربیت مدرس، (1380).
9. کریمی. آیت. کلیات بیمه. تهران: انتشارات پژوهشکده بیمه وابسته به بیمه مرکزی ایران، 1384.
10. گودرزی، غزاله. «امکان سنجی استقرار EDI در صنعت بیمه کشور ایران». پایان­نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، گرایش بازاریابی دانشگاه الزهرا، (1382).
11. مردانی، سهیل. «تجارت الکترونیک و استراتژی‌های سازمان در قبال آن». تهران، سمینار مهندسی صنایع دانشگاه تربیت مدرس، (1378).
12. نصیریار، مریم. «عوامل مؤثر بر ترکیب پرتفوی نمایندگان شرکت بیمه ایران». پایان­نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، گرایش بازاریابی دانشگاه تهران، (1381).
13. نقشینه، نادر. «گسترش اینترنت در جمهوری اسلامی ایران». فصلنامه اطلاع رسانی، دوره سیزدهم، شماره دوم، (زمستان 1376).
 
14. Ahonen, A., Jarvinan, R. Current State of Electronic Insurance Services, University of Tampere., 2003.
 
15. Ahonen, A., Jarvinen R. Gaining Strategic Advantage through E-Business for Insurance Companies. University of  Tampere., 2003.
 
16. Arora, A. E-Insurance: Analysis of the Impact and Implications of E-Commerce on the Insurance Industry. Cass Business School, City of London, Cass Business School, Faculty Of Actuarial Science & Statistics, London., 2003.
 
17. Austan G., Brown J. Does the Internet Make Markets More Competitive?. Kennedy School of Government., 2000.
 
18. Britt, R. Demographic Differences in Internet Access Among C&P Claimants. Office of Performance Analysis and Integrity Surveys and Research Staff., 2004.
 
19. Brown, T. The Insurance Industry. The E-Commerce Imperative., 2000.
 
20. Burden, R. On E-Insurance Strategy. Goldman, Sachs & Co., 2001.
 
21. Cata. T. Critical Success Factor for E-Service; An Explorator Study of Web-Based Insurance Business. University of Nebraska, Retrived: wwwlib.UMI.com., 2003.
 
22. E-Business Watch. Insurance and Pension Funding Services. ICT Industries and Services., 2002.
 
23. Economist Intelligence Unit, E-Insurance Creating a Competitive Advantage, Price Water House Coopers, (2001).
 
24. E-Insurance. E- Commerce and Development Report Unctad, (2002).
 
25. Goldman, S. On E-Insurance Strategy, A Simple Way to Find Insurance, (2005).
 
26. Hamilton A. E-Branding is More Important than E-Commerce, (2003).
 
27. Keskus, S. "Workshop on Insurance and Private Pension in the Baltic States"., Room Document, No.47, Session1, OECD Secretariat, (2002).
 
28. Shapiro, C. and Varian, H. R. Information Rules: A Strategic Guide to the Network Economy. Harvard Business School Press., 2004.                       
 
29. Sigma, "The Impact of e-business on the insurance Industry: Pressure to Adapt-Chance to Reinvent", No. 5, Swissre, (2000).
 
30. Shanmugham, Balacheinder, "E-banking and Customer Pereference in Malaysia: An Empirical Investigation"., Information Science, No. 150, (2003).
 
31. www.insurance networking.com.