ارائه راهکارهای منطقی بهبود عملکرد شعب بانک ها به کمک مدل های تعمیم یافته تحلیل پوششی داده ها

محمدرضا علیرضائی؛ محسن افشاریان؛ وحید تسلیمی

دوره 7، شماره 27 ، دی 1386، ، صفحه 263-283

چکیده
  ارزیابی عملکرد یک واحد تصمیم گیرنده در تقابل با واحدهای تصمیم گیرنده دیگر، فرآیندی رقابتی است که این ارزیابی توسط مدل‌های تحلیل پوششی داده‌ها[1] بطور دقیق و منظم و با پیشنهاد راهکارهای بهبود در کارایی، ارائه می‌شود. اما وجود واحدهای تصمیم‌گیرنده خاص و فاصله زیاد واحدهای تصمیم‌گیرنده می‌تواند، فضای رقابتی ارزیابی را به انحصار ...  بیشتر

درجه‌بندی شعب بانک‌ها

محمدحسین پورکاظمی

دوره 7، شماره 26 ، مهر 1386، ، صفحه 305-348

چکیده
  بانک‌ها در سه بخش تجهیز منابع، تخصیص منابع و ارائه خدمات فعالیت می کنند، این فعالیتها توسط شعب در سرتاسر کشور بعمل می آید.  اگر کلیه شعب این بانک‌ها را در نظر بگیریم این شعب دارای درجات مختلف، ممتاز، یک، دو ، سه ، چهار و پنج؛ بیشتر یا کمتر می‌باشند. سطح فعالیت و مسئولیت بانک‌ها به درجه آنها بستگی دارد، لذا درجه‌بندی شعب مورد توجه ...  بیشتر