چگونگی‌توزیع ‌تابعی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌درآمد در اقتصاد متعارف ونظرات شهیدصدر

احیاء عیوضی

دوره 19، شماره 72 ، فروردین 1398، ، صفحه 237-263

https://doi.org/10.22054/joer.2019.10160

چکیده
  در اقتصاد متعارف یکی از مسائلی که در آن صورت مساله‌ای به دلیل حل نشدن پاک و صورت  مسالهی جدیدی عنوان شده است، مساله‌ توزیع است. ابتدا «توزیع تابعی درآمد» که مبتنی بر تعیین میزان سهم بری عوامل تولید(در سطح خرد) است مطرح بود، سپس به دلیل عدم دریافت پاسخ مناسب از اوایل قرن بیستم نظریات به سمت تبیین مفهوم جدید «توزیع مقداری درآمد» ...  بیشتر

تحول در اندیشه توزیع درآمد در قرن بیستم (حرکت از توزیع تابعی به توزیع مقداری درآمد)

عباس شاکری؛ امین مالکی

دوره 9، شماره 35 ، دی 1388، ، صفحه 57-88

چکیده
  مطالعه حاضر به بررسی دلایل تغییر ساختار در اندیشه توزیع درآمد از توزیع تابعی درآمد یعنی توزیع درآمد بین عرضه کنندگان عوامل تولید به «توزیع مقداری درآمد»؛ یعنی توزیع درآمد بین افراد یا خانوارها که نیازمند گذشت زمانی بیش از یک قرن بوده است، می‌پردازد. طی یک قرن گذشته، در تحول اندیشه توزیع از تابعی به شخصی، برخی عوامل، نقش تسهیل‌کنندگی ...  بیشتر