تحلیل نقش جهانی شدن در جذب سرمایه خارجی و رشد اقتصادی

تقی ترابی؛ نازی محمدزاده اصل

دوره 10، شماره 37 ، تیر 1389، ، صفحه 217-240

چکیده
  این مقاله با درنظرگرفتن اهمیت جریان سرمایه خارجی به عنوان یکی از نمودهای جهانی‌شدن در یک دهه گذشته، به بررسی عوامل مؤثر بر جذب و ماندگاری جریان سرمایه و آثار آن بر رشد اقتصادی در کشورهای درحال‌توسعه می‌پردازد. نتایج، حاکی از وجود رابطه مثبت بین جریان سرمایه مستقیم خارجی و سرمایه‌گذاری در پرتفوی بر رشد اقتصادی در کشورهایی است که ...  بیشتر

اثرات آزادسازی تجاری بـر تجارت محصولات زیر بـخـشـهـای صنعتی ایران

صادق بختیاری؛ بهنام سالم

دوره 8، شماره 31 ، دی 1387، ، صفحه 15-27

چکیده
  در این مقاله آثار آزادسازی تجاری بر صادرات و واردات زیربخشهای صنعتی ایران بررسی می‌شود. هدف مقالة حاضر برآورد کشش جانشینی کالاهای صنعتی ایران در بازارهای جهانی است، همچنین تأثیر کلی آزادسازی با استفاده از متغیر مجازی بر صادرات و واردات نیز برآورد می‌شود. در تخمین صادرات، مشخص می‌شود که تعرفه متوسط بر صادرات اثر ندارد اما افزایش ...  بیشتر