نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد- دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی دکترای رشته اقتصاد- دانشگاه اصفهان

چکیده

در این مقاله آثار آزادسازی تجاری بر صادرات و واردات زیربخشهای صنعتی ایران بررسی می‌شود. هدف مقالة حاضر برآورد کشش جانشینی کالاهای صنعتی ایران در بازارهای جهانی است، همچنین تأثیر کلی آزادسازی با استفاده از متغیر مجازی بر صادرات و واردات نیز برآورد می‌شود.
در تخمین صادرات، مشخص می‌شود که تعرفه متوسط بر صادرات اثر ندارد اما افزایش موجودی، سرانه سرمایه صادرات را کاهش می‌دهد. کشش صادرات به آزادسازی 36/1 است. نکته مهم اینکه کشش صادرات به نرخ ارز مؤثر واقعی، در مجموع کمتر از یک است. کششهای جانشین  بجز در بخش 37، نیز همگی کوچکتر از یک هستند.
بالاترین صادرات مربوط به بخش 32، 36،31،37 و 35 است و بخش 33 کمترین میزان صادرات را دارد. در تخمین واردات، مشخص می‌شود که تعرفه ضریب 43/2 درصدی اثر مهمی در کاهش صادرات دارد. جالب توجه اینکه اثر آزادسازی کلی بر روی واردات منفی و نتایج مربوط به کششهای جانشین مختلط است. در صنایع 32،31،34 و 35 کشش جانشینی معنی‌دار نیست. در صنایع 38،33،36 و 39 کشش جانشین منفی ولی در بخش 37 کشش جانشینی مثبت است.
بطور کلی اثر آزادسازی کلی روی صادرات بیشتر از واردات است. در نهایت نتایج مطالعه نشان می‌دهد که آزادسازی، بهره‌وری را افزایش می‌دهد و در همان حال کاهش انباشت سرمایه به کاهش صادرات و افزایش واردات نیز منجر می‌شود و نشان‌دهنده این مطلب است که ایران مطابق نظریه هکچر- اوهلین در کالاهای کاربر مزیت دارد.

کلیدواژه‌ها

1. اشرف‌زاده، سیدحمیدرضا و عسگری، منصور. «آثار سیاستهای تجاری و ارزی بر تجارت کالاهای صنعتی در ایران». فصلنامه پژوهشهای بازرگانی، شماره 39، (تابستان 1385).
2. اشرفی، یکتا. «برآورد تأثیرات سیاستهای تجاری بر صادرات بخش صنعت». فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی، سال دهم، شماره 21، (1381).
3. بید آباد، بیژن. بررسی آثار عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی تجارت بر بخش صنعت. وزارت صنایع، سازمان مدیریت صنعتی، زمستان (1375).
4. پیراسته، حسن و صامتی، مرتضی. «تحلیلی پیرامون عوامل مؤثر بر صادرات کالاهای صنعتی در ایران». فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی، سال نهم، شماره 20، (1380).
5. سلمانی، بهزاد و یاوری، کاظم. «سیاست تجاری و رشد اقتصادی: مورد کشورهای صادرکننده نفت». پژوهشنامه بازرگانی، شماره 30، (بهار 1383).
6. محسنی، رضا. «تأثیر آزادسازی تجاری بر تقاضای واردات، یک تجزیه و تحلیلی تابلویی». فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران، شماره 25، (1384).
7. یوسفی، محمدقلی. «عوامل تعیین‌کننده در واردات ایران». مجله برنامه و بودجه، شماره 10، (1375).
 
8. Krugman, Paul R. and Maurice Obstfeld, International Economic, Theory and Policy,Fifth ed.Assisun Wesley, Lanyman., 2000.
 
9. Konings, Jozef, and Ana Xavier. "Firm Growth and Survival in a Transition Country: Micro Evident from Slovenia"., Licos Discussion Paper, Licos Center for Transition Economics, K.U. Leuven, (2002).
 
10. Wacziarg, Romain, "Measuring the Dynamic Gains from Trade"., The World Bank Economic Review, Vol. 15, No. 34, (2000).