بررسی رابطة بین کسری بودجه و تقاضای پول در ایران

پرویز محمدزاده

دوره 8، شماره 28 ، فروردین 1387، ، صفحه 41-72

چکیده
  کسری بودجه به مفهوم «مازاد هزینه بر درآمد دولت»، نتیجة اعمال سیاستهای مالی است. اعمال این سیاستهای مالی می‌تواند آثار مهمی  بر اقتصاد جامعه داشته باشد. پرسشیکه در رابطه با افزایش بدهی دولت یا کسری بودجه می‌توان مطرح کرد این است که آیا کسری بودجه بر متغیرهای حقیقی اقتصادی آثار مهم و معنی‌داری دارد؟ پاسخ این سئوال در تحلیلهای ...  بیشتر

بررسی اثر ساخت نسبی جمعیت روی تابع بلندمدت مصرف

پرویز محمدزاده؛ خالد احمدزاده

دوره 6، شماره 22 ، مهر 1385، ، صفحه 45-70

چکیده
  مطالعه ارتباط ساخت سنی جمعیت با متغیرهای کلان اقتصادی و بررسی اثراتآن در روند رشد وتوسعة کشور، مقوله‌ای است که کمتر به آن پرداخته شده است. کشورما، ایران در گذشته رشد فزایندة جمعیت را تجربه­ کرده و در حال حاضر با مشکلات ناشی از این رشدرویاروست که اثرات آن تا چند دهة آتی هم ادامه خواهد داشت. این تحقیق، اسنادی-کاربردی بوده ونتایج ...  بیشتر