نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پرویز محمدزاده؛ دانشجوی‌دکترای اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و عضو هیأت عملی دانشگاه تبریز

2 خالد احمدزاده؛ کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه تبریز

چکیده

مطالعه ارتباط ساخت سنی جمعیت با متغیرهای کلان اقتصادی و بررسی اثراتآن در روند رشد وتوسعة کشور، مقوله‌ای است که کمتر به آن پرداخته شده است. کشورما، ایران در گذشته رشد فزایندة جمعیت را تجربه­ کرده و در حال حاضر با مشکلات ناشی از این رشدرویاروست که اثرات آن تا چند دهة آتی هم ادامه خواهد داشت.
این تحقیق، اسنادی-کاربردی بوده ونتایج حاکی از آن است که میل نهایی به مصرف در معادلات مربوط به گروه‌های سنی جمعیت دربلندمدت متفاوت بوده وبا تأیید رابطه بلند مدت تابع هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی سرعت تعدیل به سمت تعادل نیز کند ومتغیر می‌باشد. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که برای اتخاذ سیاست‌های اقتصادی، توزیع سنی جمعیت هم لحاظ شود  تا بتوان همگام با رشد جمعیت وتحول در ساختار آن،در جهت تسریع رشد اقتصادی کشور و برنامه­ریزی دراین زمینه اقدام کرد.

کلیدواژه‌ها

1. ویلیام ا. چ، برانسون.تئوری و سیاستهای اقتصاد کلان، ترجمة عباس شاکری. تهران:  نشرنی، 1381.
2. محمدباقر بهشتی. توسعه اقتصادی ایران، تبریز: انتشارات دانشگاه تبریز، (1382).
3. حیدر پوریان، «عوامل مؤثر بر پس‌انداز در ادبیات اقتصادی، برداشتی از موانع پس‌انداز در ایران». مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس سیاست‌های پولی و ارزی کشور، (1374).
4. یوسف جسمی. «پس‌انداز ملی موتور رشد اقتصادی». تازه‌های اقتصاد. شماره49، (1374).
5. احمدرضا جلالی نایینی و مهرداد قرشی، «پس‌انداز؛ تله فقر و رشد اقتصادی». مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس سیاست‌های پولی و ارزی. (1379).
6. تیمور رحمانی، «تحلیلی از تشکیل سرمایه در اقتصاد ایران و تخمین تابع سرمایهگذاری».پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، (1370).
7. ابراهیم رزاقی، آشنایی با اقتصادایران، تهران: نشرنی، 1380.
8. علی زعفرانچی‌زاده مقدم، «بررسی روند افزایش جمعیت طی دو دهه اخیر درایران واثر ان برتوسعه اقتصادی». پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی تبریز، 1376.
9. حبیب اللهزنجانی، تحلیل جمعیت شناختی، تهران: انتشارات سمت، 1378.
10. محمد طبیبیان و داوود سوری، «بررسی روند تحولات متغیرهای کلان اقتصادی». تهران: مؤسسه عالی پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 1376.
11. افشین کرمی، «ارزیابی متغیرهای موثربرحجم پس‌انداز درایران». پایان‌نامه کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، دانشگاه علامه طباطبایی، (1381).
12. اکبر کمیجانی و تیمور رحمانی.«تحلیلی تئوریک از اهمیت و ماهیت پس‌انداز و بررسی تجربی آن در ایران».مجلة تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران، (1372).
13. رضا کیهانی حکمت.«بررسی تأثیر متغیرهای جمعیتی براندازه دولت و رشد اقتصادی در ایران».رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه بوعلیسینا همدان، (1382).
14. عبدالعلی لهساییزاده.ساخت سنی.شیراز: مرکز مطالعات بینالمللی جمعیت، دانشگاه شیراز، 1381.
15. مرکز آمار ایران.آمار حساب‌های ملی (79-1338).
16. مرکز آمار ایران.نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن کل کشور. سالهای مختلف.
17. محمد نوفرستی. ریشه واحد و همجمعی در اقتصادسنجی. تهران: مؤسسه رسا، 1378.
18. مسعود نیلی. اقتصاد ایران. مؤسسه عالی پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 1376.
19. کامبیز هژبرکیانی و حمیدرضا حلافی. «بررسی رابطه بین کسری بودجه وتقاضای پول در ایران؛ کاربرد روش‌های جوهانسن- جوسلیوس وخودبازگشتی باوقفه‌های توزیعی». مجله برنامه و بودجه، سال پنجم شماره 12، سال ششم شماره 1، (1379).
 
20. B.B, Aghevli, J.M., Boughton, P.J. Montiol, D. Villanueva, and G. Woglom, "The Role of National Saving in the World Economy: Recent Trends and Prospects"., IMF Occasional, (1990). 
 
21. Bjorn Anderson, "Scandinavian Evidence on Growth and Age Structure"., Regional Studies, Vol.35, (2001), pp.377-390.
 
22. C.L.F Attfield, and Edmunnd Cannon. "The Impact of Age Distribution Variables on the Long Run Consumption Function"., ESRC, University of Bristol, 2003.
 
23. R. J. Barro, "Across Country Study of Growth, Saving, and Government"., NBER Working Paper, (1989).
 
24. Lennart. Berg, "Age Distribution, Saving and Consumption in Sweden".,  Working Paper Series, Vol. 22, Department of Economics Uppsala University, (1996).
 
25. D. E. Bloom, D. Canning, D and P. N. Malaney. "Demographic Change and Economic Growth in Asia"., Discussion Paper, No.58, (1999).
 
26. Richard. T., Froyen, Microeconomics Theories and Policies: Monetary Policy and Consumption. University of North Cardina at Chapel Hill., (1993).
 
27. M. Fry, and A. Mason, "The Variable Rate of Growth Effect in the Life-Cycle Model"., Economic Inquiry, Vol.20, (1982).
 
28. A. C. Kelly and R. M., Schmdit, "Saving Dependency and Development"., Journal of Population Economics, Vol. 9, (1996).
 
29. D. E. Laidler, and J. M. Parkin, "Inflation: A Survey"., Economic Journal, (1957).
 
30. Bun Song Lee, and  Shugan Lin. "Government Size, Demographic Change and Economic Growth"., International Economic Journal, Vol.8, No.1, (1994).
 
31. H. Leff, Nathaniel. "Dependency Rates and Saving Rates"., American Economic Review, Vol.59, (1969).
 
32. Thomas Lindh and Malmberg Bo. "Age Structure Effect and Growth in the OECD (1950-1990)"., Journal of Population Economics, Vol.12,  (1999).
 
33. B. Malmberg. "Age Structure Effects on Economic Growth: Swedish Evidence"., Scandinavian Economic History Review, Vol.42, (1994).
 
34. N. Rossi. "Dependency Ratio and Private Saving Behavior in Developing Countries"., IMF Staff, Vol.40, No.5, (1989).