عوامل موثر بر انتشار تجارت الکترونیکی در ایران

سیده فاطمه چاوشی؛ محمود محمودزاده؛ صالح قویدل دوستکوئی

دوره 19، شماره 74 ، مهر 1398، ، صفحه 201-230

https://doi.org/10.22054/joer.2019.11250

چکیده
  هدف این مقاله، بررسی و شناسایی عوامل موثر بر انتشار تجارت الکترونیکی در ایران با تحلیل بین استانی است که در قالب مدل رگرسیون داده‌های تلفیقی در دوره زمانی 1392 تا 1395 و در 30 استان کشور انجام شده است. نتایج نشان داد حدود 5 درصد تولید ناخالص داخلی ایران را مبادلات تجارت الکترونیکی تشکیل می‌دهد. مهم‌ترین عوامل در انتشار تجارت الکترونیکی ...  بیشتر

آثار تجارت الکترونیکی در ایران بر اشتغال و بهره‌وری

محمود محمودزاده؛ صالح قویدل؛ سیده فاظمه چاوشی

دوره 18، شماره 68 ، فروردین 1397، ، صفحه 153-185

https://doi.org/10.22054/joer.2018.8690

چکیده
  هدف این مقاله برآورد اثر  تجارت الکترونیکی بر تولید ناخالص داخلی و اشتغال با استفاده از داده‌های استانی در قالب مدل رگرسیون داده‌های تلفییقی با دو روش اثرات ثابت و تصادفی است. برای این منظور  از آمار سال‌های ۱۳۹۲ تا 1۳۹۴ استفاده شده است. شواهد نشان می‌دهد در ایران 14 میلیون خریدار آنلاین و 17 هزار فروشگاه ‌اینترنتی وجود دارد که ...  بیشتر