نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد، واحد فیروزکوه، ‌دانشگاه آزاد اسلامی

2 دانشیار گروه اقتصاد، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی

3 دانشجوی دکترای اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فیروزکوه

چکیده

هدف این مقاله برآورد اثر  تجارت الکترونیکی بر تولید ناخالص داخلی و اشتغال با استفاده از داده‌های استانی در قالب مدل رگرسیون داده‌های تلفییقی با دو روش اثرات ثابت و تصادفی است. برای این منظور  از آمار سال‌های ۱۳۹۲ تا 1۳۹۴ استفاده شده است. شواهد نشان می‌دهد در ایران 14 میلیون خریدار آنلاین و 17 هزار فروشگاه ‌اینترنتی وجود دارد که نتیجه آن مبادله 2/4 درصد GDP و 11 درصد خرده‌فروشی به صورت الکترونیکی است. نتایج نشان می‌دهد تجارت الکترونیکی با تاکید بر B2C بهره‌وری را افزایش داده است.کشش بهره‌وری نسبت به تجارت الکترونیکی 006/0 تا 0108/0 برآورد می‌شود. به عبارت دیگر، یک درصد افزایش سهم تجارت الکترونیکی از تولید ناخالص داخلی، باعث افزایش 006/0 تا 0108/0 درصد تولید ناخالص داخلی سرانه هر استان می‌شود. تاثیر تجارت الکترونیکی بر اشتغال منفی، اما از نظر آماری غیرمعنادار است. با توجه به اثر مثبت تجارت  الکترونیکی بر تولید سرانه و بی‌تاثیری آن بر نرخ بیکاری، چنین برداشت می‌شود که تجارت الکترونیکی بهبود بهره‌وری نیروی کار را در پی داشته است.

کلیدواژه‌ها

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (1395)، تهران: مرکز توسعه تجارت الکترونیکی.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (1395)،‌ بازیابی از: www.cbi.ir
شرکت مخابرات ایران(1392)، بازیابی از:  WWW.TCI.IR
حساب‌های ملی، مرکز آمار ایران (1390)، بازیابی از:  www.amar.org
سرشماری عمومی نفوس و مسکن (1390)، مرکز آمار ایران، تهران.
نتایج آمارگیری از نیروی کار (1390)، مرکز آمار ایران، تهران.
باصری، بیژن و اسفندیار جهانگرد (1385) «نقش فناوری بر اشتغال صنایع کارخانه‌ای ایران»، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، 63-87.
جهانگرد، اسفندیار (1384)، «اثر فناوری اطلاعات (IT) بر تولید صنایع کارخانه‌ای ایران»، پژوهش‌های اقتصادی ایران، 83.
شرکت شاپرک (1395)،گزارش شرکت شاپرک.
کیانی, ه. (1390). تاثیر تجارت الکترونیکی بر متغیرهای کلان اقتصادی.
محمودزاده، محمود و فرخنده اسدی (1384)، «زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات و اشتغال بخش خدمات ایران»، فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین، 95-118.
محمودزاده، محمود و فرخنده اسدی (1386)، «اثرات فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد بهره‌وری نیروی کار در اقتصاد ایران»، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، 184-153..
 
Arena, I. MD. (2013), Iran Market Overview–Digital Arena.
Baily, M. (2001), “Macroeconomic Implications of the New Economy”, Institute of International Economics Working Paper.
Bresnahan, T. (1999), “Information Technology, Workplace Organization and the Demand for Skilled Labor: Firm-level”, Working Paper.
Brynjolfsson, E .(1999), “A Comparison of Internet and Conventional Retailers”, Understanding the Digital Economy.
Colecchia, A. (2001), “ICT Investment and Economic Growth in the 1990s: Is the United States a Unique Case?”, Working Paper.
Consulting, D. (1998), “Preliminary Estimates of the Multiplier Effects of Electronic Commerce on the EU Economy and Employment”, FAIR Working Paper.
Coppel, J. G. (2000), “E-commerce: Impacts and Policy Challenges”, OECD Economic Outlook.
ECLAC. (2002), “Electronic Commerce, International Trade and Employment: Review of The Issues”, Economic Comission for, 1-30.
eMarketer. (2016), “Worldwide Retail Ecommerce Sales: Emarketer’s Updated Estimates and Forecast Through 2019”, New York.
Falk, M. (2015), “E-Commerce Trends and Impacts Across Europe”, UNCTAD Information Economy.
Friedman, B. (1999), “The Future of Monetary Policy: The Central Bank as an Army with Only a Signal Corps?”, International Finance, 321- 338.
Jorgenson, D. (2000), “Raising the Speed Limit: U.S. Economic Growth in the Information Age”, Federal Reserve Bank of New York.
Krugman, p. R. (2012), International Economics: Theory and Policy, boston.
Oliner, S. (2000), “The Resurgence of Growth in the Late 1990’s: Is Information Technology, The Journal of Economic Perspectives, 14.
Romer, D. (1987), Advanced Macroeconomics.
Sachs, G.(2000), “The Shocking Economic Effect of B2B”, Global Economics Paper, 37.
Stiroh, K. (2001), “Information Technology and the U.S. Productivity Revival: What Do the Industry Data Say? Mimeo”, Federal Reserve Bank of New York.
UNCTAD. (2015), World Investment Report 2016.
Wooldridge, J. M. (2013). “Introductory Econometrics، A Modern Approach”, NweYork.
worldbank. (2015), http://www.worldbank.org