عوامل موثر بر مخارج سلامت با تاکید بر سالمندی جمعیت: یک مطالعه پانل بین کشوری

مهنوش عبدالله میلانی؛ تیمور محمدی؛ سلاله توسلی

دوره 17، شماره 65 ، تیر 1396، ، صفحه 25-50

http://dx.doi.org/10.22054/joer.2017.7845

چکیده
  در چند دهه‏ گذشته رشد سریع مخارج سلامت‌ در میان کشورها و اختلاف قابل تامل در مخارج سلامت‌ سرانه‌ آن‌ها، سبب شده تا مطالعات بسیاری به شناسایی عوامل موثر بر مخارج سلامت‌ بپردازند. هدف این مطالعه شناسایی عوامل موثر بر مخارج سلامت‌‌ کل در میان کشورهای مختلف جهان با گروه‏های درآمدی مختلف است. برای این منظور از تکنیک داده‏های پانل ...  بیشتر