محاسبه اریب ضرایب فزاینده تصادفی تولید از منظر تدوین کنندگان و تاثیر اندازه حجم نمونه بر آن

علی اصغر بانوئی؛ زهرا ذبیحی؛ پریسا مهاجری؛ الهام تبریزی

دوره 15، شماره 59 ، دی 1394، ، صفحه 95-124

چکیده
  بروز خطا در فرآیند جمع‌آوری پایه‌های آماری و تدوین جداول داده-ستانده متقارن اجتناب‌ناپذیر است و همین موضوع سبب شده است تا تصادفی بودن آمارهای مندرج در جداول داده-ستانده، به عنوان یکی از مباحث اساسی در ادبیات اقتصاد داده-ستانده مطرح شود.پژوهشگران خارجی در مطالعات نظری اثبات کرده‌اند که اگر ماتریس ضرایب فنی، تصادفی باشد، ضرایب فزاینده ...  بیشتر

بررسی تاثیر دانش بر رشد اقتصادی استانهای ایران

حجت الله میرزایی؛ علی اصغر بانوئی

دوره 15، شماره 58 ، مهر 1394، ، صفحه 84-110

چکیده
  نقش و اهمیت دانش در رشد اقتصادی از نیمه دوم قرن بیستم مورد توجه قرار گفت. از دهه‌ی 1980 دانش به‌عنوان متغیری درون‌زا و تعیین کننده وارد تابع تولید شد و با اهمیت یافتن نقش دانش، نوآوری و فناوری‌های نوین مطالعات گسترده‌ای برای بررسی نقش و تاثیر این متغیرها بر رشد اقتصادی هم در سطح ملی و هم منطقه‌ای (مناطق واقع در مرزهای ملی) انجام شد. ...  بیشتر