ارائه مدلی جهت ارتقاء و توسعه خصوصی‌سازی در ایران

نادرقلی قورچیان؛ غلامرضا حیدری کرد زنگنه

دوره 8، شماره 30 ، مهر 1387، ، صفحه 219-257

چکیده
  پژوهش حاضر در صدد ارائه مدلی برای ارتقا و توسعه علمی نظام خصوصی‌سازی در کشور است. در راستای تحقق این هدف ادبیات سازمان‌یافته پژوهش و نظرات صاحبنظران و کارشناسان کشور مرور می‌شود و سپس تجارب پژوهشگران در ده بعد (1. جهانی 2. سیاسی 3. قانونی و حقوقی 4. نهادی و سازمانی 5. برنامه‌گذاری 6. اقتصادی 7. مدیریتی و اجرایی 8.  اجتماعی و فرهنگی 9. مجازی ...  بیشتر