نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان

2 کارشناس ارشد توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی دانشگاه اصفهان

چکیده

اندازه جمعیت و تغییرات آن،تأثیر بسیار مهمی بر رشد و توسعه اقتصادی دارد. بر این اساس بسیاری از مطالعات صورت گرفته در علم اقتصاد به نوعی بر روی این موضوع  متمرکز شدهاند. معروف ترین  نظریه در مورد مسائل جمعیتی، نظریه جمعیتی مالتوس است که نگرشی بدبینانه را به موضوع جمعیت و تأثیر آن بر اقتصاد حاکم ساخت. این در حالی است که نظریه او به سرعت توسط«ورل هرست»[1] به چالش کشیده شد و نظریه جدیدی جایگزین آن شد. ولی آنچه در نگارش علم اقتصاد روی داد فراموشی نظریه ورل هرست و تداوم یادآوری نظریه بدبینانه و شکست خورده مالتوس درباره جمعیت است.
در این راستا هدف این پژوهش این است که با نگاهی دوباره به نظریه مالتوس و اثراتی که او و همفکرانش در دوره های بعد به جمعیت نسبت دادند و همچنین با بازخوانی نظریه ورل هرست، به مسئله جمعیت با نگرش نهادی محدود بپردازد. آنچه که در این صورت اهمیت مییابد، بررسی تأثیر نهادهای جامعه؛ همانند حاکمیت قانون و آزادی اقتصادی و همچنین اصلاح و بهبود آنها بر مسئله جمعیت است. در ادامه این پژوهش به رغم نظریات اخیر نئومالتوسی  بر اثرات مثبت جمعیت بر رشد اقتصادی، دیدگاهی که در سالهای اخیر به شدت در حال ترویج است، تأکید میکند. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی بوده و نگارندگان پیشنهاد میکنند که در برنامهریزیهای اقتصادی نباید به علت اثرات منفی احتمالی کوتاه مدت جمعیت از آثار مثبت بلندمدت آن در اقتصاد چشم پوشی کرد.[1]. Verl Hurst

کلیدواژه‌ها

1. Avery John. "Malthus' Essay on the Principle of Population"., Retrieved (Sept.6 2005)  from http://www.esp.org/books/malthus/population/malthus.pdf.
 
2. Barro, Robert J and Gary S.Becker. "Fertility Choice in  A Model of Economic Growth"., Econometrica, 57(2), (1989).
 
3. Barro, Robert J and Xavier Sala-i-Marlin. Economic Growth. Second Edition, New York: Mc Graw- Hill., 2004.
 
4. Douglas C.North. Economic Performance through Time: the Limits Knowledge. Retrieved, Sept.4, 2005.
from:http://econwpa.wustl.edu:8089/eps/eh/pape r/9612/9612004.pdf.
 
5. Gwarteny, James, Robert Lawson and Walter Block. Economic Freedom of the World. Vancover, Bc: Fraser Institute., 1996.
 
6. Jones Charles I. "Population and Ideas: A Theory of Endogenous Growth"., Retrieved, (May.4, 2005), from: http://elsa.berkeley.edu/~chad/pop500.pdf
 
7. Knack, Stephen and Philip Keefer. "Institutions and Economic Performance: Cross-Country Tests Using Alternative International Measures"., Economic and Politics,No.7, (1995).
 
8. Mukhopadhyay Ashoke. Malthus' Population Theory An Irony in the Annals of Science. Retrieved, (January.7,2005), from: http:// www.e e.iit kgp.er net.in /~so u m I tro/bt/archives/malthus.pdf.
 
9. Norton Seth w. Population Growth, Economic Freedom, and The Rule of Law., Reterieved, (March 18, 2005), from http://www.perc.org/pdf/ps24.pdf.
 
10. PRS Group,Inc. "International Country Risk Guide"., East Syracuse,NY. (2002), Available: http://www.prsgroup.com/icrg/icrg.html.
 
11. Oded Galon and  David n.Weill. Population, Technology and Growth: From the Malthusian Regime to Demographic Transition. Reterieved, (May14, 2005), from http://www.econ.brown.edu/faculty/weil/working/pdfs/gwaugust19.pdf
 
12. Phelps Edmond S. "Models of Technical Progress and the Golden Rule of Research".,  Review of Economic Studies, No.33, (1966).
 
13. World Bank. World Development Indicators, CD-Rom. Washington,DC., 2001.