نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

2 عضو هیأت علمی دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

3 عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

4 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده

یکی از مهمترین خدمات بانکی اعطای وام و تسهیلات است. از آنجا که فرایند تأمین وجوه برای اعطای تسهیلات، برای بانک هزینه تأمین مالی را به همراه دارد، بنابراین شرایط اعطای وام بایستی هم برای بانک و هم برای سپرده‌گذاران، صرفه اقتصادی داشته باشد.
در این مقاله به مدل پرتفولیوی تسهیلات بانکی که بصورت یک سیستم نرم‌افزاری و با بهره‌گیری از تکنولوژی داده کاوی و مدل‌های ریاضی طراحی گردیده، اشاره شده است. این مدل می‌تواند علاوه بر یافتن نقاط ترکیب بهینه وامهای بانکی، به عنوان یک سیستم پشتیبان تصمیم گیری در اختیار مدیران اعتباری بانک قرار گیرد. 

کلیدواژه‌ها

1. اصغر پور، محمد جواد. تصمیمگیریهای چند معیاره.تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1381.
 
2. Basel Committee on Banking Supervision. "Credit Risk Modelling Current Practice and Application", April 1999, www.bis.org.
 
3. Basel Committee on Banking Supervision: "Principles for Management of Credit Risk"., September 2001, www.bis.org.
 
4. Central Bank of the Islamic Republic of Iran, Monetary and Banking Research Academy, Directives Issued by the Banks Supervision Directorate of the Central Bank of the Islamic Republic of Iran. 2nd Edition , (Winter 2003).
 
5. Comptroller of the Currency, Administrator of National Banks, "Loan Portfolio Management, Comptroller’s Handbook", April 1998.
 
6. Danmarks National Bank, "Models for Management of Bank’s Credit Risk", Monetary Review, 1st Quarter 2001.
 
7. Han, Jiawei, Kamber, Michelin, Data Mining Concepts and Techniques. Morgan Kaufmann Publishers., 2001.
 
8. Markowitz, Harry. "Portfolio Selection", Journal of Finance, Vol.7, No.1, 1952.
 
9. Munawar Iqbal, Dvid T. Llewellyn: "Islamic Banking and Finance, New Perspective on Profit-sharing and Risk"., Article: "Islamic Banking Contracts as Enforced in Iran"., by AliYasseri, International Conference on Islamic Economics and Banking at Loughborough University, UK, (August 13-15, 2000).
 
10. M.E Pourzarandi, Reza Shabahang & C.Lucas., "Designing and Developing an Appropriate Inventory Management Model Using Data Mining and Knowledge Discovery Technology, The Application of Neural Networks"., Economic & Management Quarterly, Journal of the Islamic Azad University, Vol.61, (Summer 2004).
 
11. Reserve Bank of India. "Guidance Note on Credit Risk Management". (October 2002).
 
12. Rose, Peter S. & Donald R.Fraser. Financial Institutions Management. Mc-Graw Hill., 1998.
 
13. Rose, Peter S. Commercial Bank Management. Fourth Edition, Mc-Graw Hill., 1999.