نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه اقتصاد واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار، گروه اقتصاد واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

 بررسی تاثیر تحصیلات بر بهره‌وری کل عوامل، یکی از موضوعات مهم در ادبیات اقتصاد کلان و سیاست‌گإاری آموزشی بوده که مورد توجه بسیاری از اقتصاددانان در سال‌های اخیر بوده است.  شناخت حد آستانه‌ای اثر تحصیلات بر بهره‌وری کل عوامل، موضوع مهم‌تری برای سیاست‌گذاران است. از این رو، مطالعه حاضر به بررسی رابطه غیرخطی آموزش با بهره‌وری کل عوامل طی دوره 1397-1365 پرداخته است. برای آموزش نیز از شاخص متوسط سال‌های تحصیل استفاده شده است. به این منظور و برای تعیین حد آستانه‌ای تاثیر تحصیلات بر بهره‌وری کل عوامل از الگوی رگرسیون انتقال ملایم (STR) استفاده شده است. نتایج حاصل از اجرای الگوی STR ضمن تایید فرضیه اثرگذاری غیرخطی تحصیلات بر بهره‌وری کل عوامل،  نشان داد که شاخص کمیت تحصیلات در یک ساختار دو رژیمی با حد آستانه 86/81 (معادل متوسط سال‌های تحصیل 82/7 سال) بر بهره‌وری کل عوامل اثر معناداری دارد. با توجه به اینکه اقتصاد ایران از سال 1390 از حد آستانه‌ای عبور کرده است و افزایش کمیت تحصیلات تاثیر منفی بر بهره‌وری دارد، از این رو، اولویت دادن به ارتقای سطح کیفی آموزش اولویت بیشتری نسبت به گذشته دارد.

کلیدواژه‌ها

امینی، علیرضا و فرهادی کیا، علیرضا. (1394). مجموعه آمارهای سری زمانی شاخص­های کلیدی بازار کار ایران، سازمان مدیریت و برنامه ریزی.
امینی، علیرضا و مصلی، شهرام. (1387). اندازه‌گیری و تحلیل بهره‌وری کل عوامل در کارگاه‌های بزرگ صنعتی با تاکید بر سرمایه انسانی. علوم اقتصادی، دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی، (2)1، 56-39.
امینی، علیرضا و مصلی، شهرام. (1390). تحلیل نقش سرمایه انسانی از نوع تجربه بر بهره‌وری کل عوامل- مطالعه موردی کارگاه های بزرگ صنعتی. پژوهشها و سیاستهای اقتصادی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، (57)15 ،217-200.
امینی، علیرضا و همکاران. ( 1391).  طرح مطالعاتی طراحی نظام جامع اندازه­گیری و تحلیل شاخص‌های عمومی بهره‌وری به تفکیک بخشهای اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی ایران. موسسه عالی آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامه­ریزی.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حسابهای ملی.
برنامه جامع بهره‌وری کشور، مصوب هیئت وزیران. (1394). سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور- سازمان ملی بهره‌وری ایران.
تودارو، مایکل. (1390). توسعه اقتصادی در جهان سوم. ترجمه غلامعلی فرجادی. تهران، انتشارات کوهسار، چاپ نوزدهم.
درتومی، اکرم، سلیمی‌فر، مصطفی و  ملک الساداتی سعید. (1396). ناهمخوانی تحصیل-شغل در بازار کار ایران. پژوهشهای اقتصاد و توسعه منطقهای، (14)24، 94-68.
عماد‌زاده، مصطفی. (1369).  نظریه سرمایه انسانی، تحقیقات جغرافیایی، (3)5، 90-75.
مرکز آمار ایران: سالنامه­های آماری و طرح­های آمارگیری سالانه نیروی کار
موسوی، سیدصالح، حقیقت، اکبر، سلمانی، جعفر و بی‌شک، محمد. (1394). تاثیر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در ایران (رویکرد غیرخطی). پژوهش­های اقتصادی ایران، (63)20، 121-144.
مهربانی، وحید. (1394). تحلیل اقتصادی آموزش. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه­ها (سمت).
Aiyar, S., & Feyrer, j. (2001). A Contribution to the Empirics of Total Factor Productivity. Dartmouth College Working Paper, 02-09.
Amini, A., & Farhadikia, A. (2015). Collection of time series statistics of key indicators of the Iranian labor market. Management and Planning Organization.. [In Persian]
Amini, A., & Mosalla, S. (2008). Measurement and analysis of total factor productivity in large industrial workshops with emphasis on human capital. Economics, Faculty of Economics and Accounting, Islamic Azad University 2 (1), 39-56.. [In Persian]
Amini, A., & Mosalla, S. (2011). Analysis of the role of human capital of experience on total factor productivity, a case study of large industrial workshops. research and economic policies, Ministry of Economic Affairs and Finance, 15 (57), 200-217.. [In Persian]
Amini, A. et al. (2012). Study plan for designing a comprehensive system for measuring and analyzing general indicators of productivity by economic, social, and cultural sectors of Iran. Higher Institute of Education and Research in Management and Planning.. [In Persian]
Aslanidis, N., Xepapadeas, A. (2005). Smooth transition pollution–income paths. Ecological Economics, 57 (2), 182-189.
Benos, N., & Karagiannis, S. (2016). Do Education Quality and Spillovers Matter? Evidence on Human Capital and Productivity in Greece, Economic Modelling, Vol. 54, No. 2016, pp. 563–573.
Central Bank of the Islamic Republic of Iran, National Accounts.
Comprehensive Productivity Plan of the country, approved by the Cabinet (2015). Management and Planning Organization. National Productivity Organization of Iran.
Dartomi, A. Salimifar, M., & Sadati, Saeed. (2017). Education-Job Mismatch in the Iranian Labor Market. Economic Research and Regional Development24 (14), 68-94.. [In Persian]
Durmaz, A., & Hakan, P. (2018). The effect of government educational expenditure on labor productivity in Turkish manufacturing sector, Original scientific paper Zb. rad. Ekon. fak. Rij. vol. 36. no. 2.
Emadzadeh, M. (1369). Theory of Human Capital. Geographical Research. 5 (3), 75-90.. [In Persian]
ILO. (2013b). Entrepreneurship, Skills Development and Finance in The Informal Economy and Decent Work: A Policy Resource Guide Supporting Transitions to Formality,Employment Policy Department. ILO: Geneva
http://www.skillsforemployment.org/KSP/en/Details/index.htm?dn=WCMSTEST4_058645 (accessed 10.08.17)
Keller, K,R. (2006). Investment in Primary, Secondary, and Higher Education and the Effects on Economic Growth. Contemp. Econ. Policy, 24, 18–34.
Krueger, A, B., & Lindahl, M. (2001). Education for Growth: Why and for Whom? J.Econ. Lit. 2001, 39, 1101–1136.
Kuznets, S. (1955). Toward a Theory of Economic Growth. Robert lekachman, ed. National Policy for Economic Welfare at Home and Abroad (garden city, N.Y: Doubleday, P.39.
Kuznets, S. (1963). Qualitative Aspects of the Growth of Nation , Economic Development and Cultural Change, Vol. 11, No. 2, Part 2.
Lewis, W, A. (1964). Secondary Education and Economic Structure, Social Econ. Stud. 10 (2), pp. 32–219. Reprinted in Selected Economic Writings of Lewis, W, A., & Gersovitz, M. (eds) (1983). NY: NYU Press, pp. 22-209.
Lin, C, F, J., & Terasvirta,T. (1994). Testing the Constancy of Regression Parameters Against Continuous Structural Change, Journal of Econometrics,
62, PP. 211-228.
López, E., Requena, B., & Serrano,G. (2006). Human Capital ThresholdEffects in the Internationalization-Productivity Growth Relationship –Evidence from Spanish Regions. 56 Paper to be Presented in ETSG Annual Conference, Vienna , 6-9.
Lucas, R, E. (1988). On the Mechanics of Economic Development. Jurnal of Monetary Economics, 22 (1):3-42.
Lutkepohl, L. (2004). Applied Times Series Econometrics. Cambridge­University Press.
Mehrabani, Vahid. (2015). Economic Analysis of Education. Organization for the Study and Compilation of University Humanities Books (Position), First Edition.. [In Persian]
Mousavi, S. S, Haghighat, A. Salmani, Jafar. & Bishk, M. (2015). The Impact of Human Capital on Economic Growth in Iran (Nonlinear Approach). Iranian Economic Research 20 (63), 121-144.. [In Persian]
Nelson, R., & Phelps, E. (1966). Investment in Humans, Technological Diffusion, and Economic Growth, American Economic Review, Vol. 56, ( pp), 69-75.
Psacharopoulos, G., & Patrinos, H, A. (2004). Returns to Investment in Education A Further Update, Education Economics, Vol. 12, No. 2, pp. 111–134.
Ramos, L., & Mourelle, E. (2019). Education and economic growth:an empirical analysis of nonlinearities, Applied Economic Analysis Vol. 27 No. 79, pp. 21-45­.
Romer, P. (1990). Endogenous Technological Change. Journal of PoliticalEconomy, 98 (October, Part 2): 71 -102.
Statistics Center of Iran: Statistical yearbooks and annual labor force survey plans.. [In Persian]
Terasvirta, T. )1998 (. Modeling economic relationships with smooth transition regressions. In Handbook of applied economic statistics, ed. A. Ullah and D.E. Giles. New York: Dekker.
Terasvirta, T. (2004). Smooth transition regression modeling, in H. Lutkepohl and M. Kratzig (eds). Applied time series econometrics, Cambridge University Press, Cambridge, Vol. 17.
Todaro, M. (2011). Economic Development in the Third World. translated by Farjadi G. A. Tehran, Koohsar Publications, 19th edition.. [In Persian]
Wahab, A., & Kefeli, Z. (2017). Modeling the Effect of Healthcare Expenditure and Education Expenditure on Labour Productivity: A Study on OIC Countries, Journal of Business and Economics Review, Vol. 2, No. 2, pp. 31–37.
Van Dijk, D. (1999). Smooth Transition Models: Extensions and Outlier Robust Inference. PhD Thesis, Erasmus University Rotterdam.
Van Dijk, D., Trasvirta, T. & Franses, P, H. (2000). Smooth Transition Autoregressive Models-a Survey of Recent Developments. Econometric­ Reviews, Vol. 21, PP. 1-47.