نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه اقتصاد واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه اقتصاد واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیارگروه اقتصاد واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 استاد یار گروه اقتصاد واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

بررسی تاثیر تحصیلات بر بهره‌وری کل عوامل، یکی از موضوعات مهم در ادبیات اقتصاد کلان و سیاستگزاری آموزشی بوده که مورد توجه بسیاری از اقتصاددانان در سال‌های اخیر بوده است. لیکن، شناخت حد آستانه‌ای اثر تحصیلات بر بهره‌وری کل عوامل، موضوع مهمتری برای سیاستگذاران است. از این‌رو، مطالعه حاضر به بررسی رابطه غیر خطی آموزش با بهره‌وری کل عوامل طی دوره 1397-1365 پرداخته است. برای آموزش نیز از شاخص متوسط سالهای تحصیل استفاده شده است. به این منظور و برای مشخص شدن حد آستانه‌ای تاثیر تحصیلات بر بهره‌وری کل عوامل، از الگوی رگرسیون انتقال ملایم (STR) استفاده شده است. نتایج حاصل از اجرای الگوی STR ضمن تایید فرضیه اثر گذاری غیر خطی تحصیلات بر بهره‌وری کل عوامل نشان داد که شاخص کمیت تحصیلات در یک ساختار دو رژیمی با حد آستانه 86/81 (معادل متوسط سال‌های تحصیل 82/7 سال)، بر بهره وری کل عوامل اثر معناداری دارد. با توجه به این که اقتصاد ایران از سال 1390 از حد آستانه ای عبور کرده است و افزایش کمیت تحصیلات تاثیر منفی بر بهره وری دارد، لذا بازنگری در توسعه کمی آموزش و اولویت دادن به ارتقای سطح کیفی آموزش اولویت بیشتری نسبت به گذشته دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات