شناسنامه علمی شماره

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی

2 استاد دانشکده آمار، ریاضی و کامپیوتر دانشگاه علامه طباطبائی

3 استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

4 کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

5 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشگاه الزهرا

چکیده

در این مقاله چهار روش RAS متعارف،RAS تعدیل شده،RAS تعمیم‌یافته و RAS تعمیم‌یافته تعدیل شده  مبنای بهنگام‌سازی ضرایب داده-ستانده قرار می‌گیرند. روش‌های RAS متعارف وRAS تعدیل شده فقط قابلیت بهنگام‌سازی درایه‌های مثبت و صفر را دارند و حساسیتی به درایه‌های منفی موجود در جدول داده-ستانده مانند خالص صادرات و یا خالص مالیات ندارند.درایه‌های مثبت به صورت مثبت بهنگام شده و درایه‌های صفر و منفی در سال مبدأ به همان صورت بدون هیچ تغییری در علامت و مقدار درایه‌ها  به سال مقصد انتقال می‌یابند. برای برون‌رفت از این نارسایی پژوهشگران روش RAS تعمیم‌یافته را پیشنهادکردن. این روش، نه تنها قادر به بهنگام‌سازی درایه‌های مثبت و صفر است، بلکه بهنگام‌سازی درایه‌های منفی را نیز امکان‌پذیرمی‌کند. به لحاظ کاربردی روش نامبرده حداقل دارای دو نارسایی است؛  اول: بیشتر معطوف به مثال‌های عددی است تا جدول واقعی و دوم: بسط آن به روش RAS تعمیم‌یافته تعدیل شده که در این مقاله معرفی می‌شود تاکنون مورد توجه قرار نگرفته است. در این مقاله تلاش می‌شود دو نارسایی فوق را با دو سؤال محوری زیر مورد بررسی قرار دهیم.سؤال اول: آیا به لحاظ روش‌شناسی و کاربردی امکان بسط روش RAS تعمیم‌یافته به RAS تعمیم‌یافتهتعدیل شده وجود دارد؟ سؤال دوم: خطای آماری کدام روش کمتر است؟
جداول متقارن آماری بخش در بخش با فرض تکنولوژی بخش سال‌های 1375 و 1380، مبنای ارزیابی سؤال‌های فوق قرار می‌گیرند. یافته‌های مقاله نشان می‌دهند امکان بسط روش RAS تعمیم‌یافته به روش RAS تعمیم‌یافته تعدیل شده وجود دارد. همچنین خطای آماری روش RAS تعمیم‌یافته کمتر از روشهایRAS متعارف و RAS تعدیل شده است و خطای آماری در روش RAS تعمیم‌یافتهتعدیل شده به مراتب کمتر از روشهایRAS متعارف، RAS تعدیل شده و RAS تعمیم‌یافته است. 

کلیدواژه‌ها

دانشگاه علامه طباطبائی (1381)،طرح تحقیقات ملی محاسبه ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1375،گزارش چهارم، مرکز تحقیقات اقتصاد ایران، دانشکده اقتصاد.
فیاضی، محمدتقی (مترجم)(1391)، راهنمای حسابداری ملی، راهنمای جدول داده- ستانده (تهیه و تحلیل)، مرکز پژوهش های مجلس، تهران، ایران.
مرکز آمار ایران (1386)، جدول داده-ستانده سال 1380 .
مشفق، زهرا، گلروز رمضان‌زاده ولیس، افسانه شرکت، محدثه سلیمانیوعلی‌اصغر بانویی، (1393)، «ارزیابی روش‌های RASمتعارف و RASتعدیل شده در بهنگام‌سازی ضرایب داده-ستانده اقتصاد ایران با تأکید بر شقوق مختلف آمارهای برونزا»، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، شماره 58، زمستان 1392.
میرشجاعیان حسینی، حسین و فرهاد رهبر (1391)، «ارزیابی عملکرد نسبی روشهای غیر پیمایشی بروزرسانی جدول داده-ستانده در فضای اقتصادی ایران»،مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، سال اول، شماره2. صص 61-84
Bacharach, M.(1970) Biproportional Matrices and Input-Output Change, Combridge, CambridgeUniversity Press, U.K.
Bregman, L. M. (1967). “Proof of the Convergence of Sheleikhovskii's Method for a Problem with Transportation Constraints”, USSR Computational Mathematics and Mathematical Physics, Vol.7, No.1, PP191-204.
Dietzenbacher, E. and R. E. Miller (2009) “RAS-ing the Transactions or the Coefficients: It Makes no Difference”, Journal of Regional Science, Vol.49, No.3, PP: 555-566.
Huang, W.,S. Kobayashi andH. Tanji(2008)“Updating an Input-Output Matrix with Sign-Preservation: Some Improved Objective Functions and their Solutions”, Economic Systems Research, Vol. 20, No. 1, PP 111-123.
Günlük-Şenesen, G. and J. M. Bates (1988), “Some Experiment with Methods of Adjusting Unbalanced Data Matrices”,Journal of the Royal Statistical Society, Series A (Statistics in Society), Vol. 151, No. 3 .PP 473-490.
Jackson,R.W.and A.T.Murray(2004), “Alternative Input-Output Updating Formulations”, Economic Systems Research,Vol.16,NO. 2,PP 135-156.
Junius,T. and T.Oosterhaven (2003), “The Solution of Updating or Regionalizing a Matrix with both positive and Negative Entries”,Economic Systems Research, Vol.15,PP 87-96.
Lahr, M.and L. de-Mesnard (2004), “Biproportional Techniques in Input–Output Analysis: Table Updating and Structural Analysis”, Economic Systems Research, Vol. 16, No.2, PP 115-134.
Lenzen, M., R. Wood and B. Gallego (2007) “Some Comments on the GRAS Method”,Economic Systems Research, Vol.19, PP461–465.
Lenzen, M., D.D. Moran, A. Geschke and K. Kanemoto (2014), “A Non-Sign Preserving RAS Varient”, Economic Systems Research, Vol. 26, NO.2, PP 197-208.
Lahr, M.L. (1992) “An Investigation into Methods for Producing Hybrid Regional Input-Output Tables”. Unpublished Ph.D. dissertation, Regional Science Department, University of Pennsylvania.
Miller, R.E. and P.D. Blair (2009) Input-Output Analysis: Foundations and Extnesions, Cambridge University Press, U.K.
Okuyama, Y.,Geoffrey J.D. Hewings, Michael Sonis and Philip R. Israilevich(2002), “An Economic Analysis of Biproportional Properties in an Input-Output System”, Journal of Regional Science, Vol.10, No. 42, PP361-387.
Polenske, K.R., W.H. Crown and M.A. Mohr(1986), “A Critical Review of the RAS Literature”, Report 36, Presented at the Strategic Regional Policy, warsaw, Poland, Dec 12, 1984 and the 2nd Soviet American Seminar on Regional Planning, Tillin, USSR, Jan.7.
Sabzalizad Honarvar, S.,M. Jelodari Mamaghani, A.A. Banouei, A. Sherkat, and A. Mokhtari Asl Shouti (2014),“Measurment of Statistical Errors Iteration Algorithms and Convergence Speed in Updating Coefficients and Transaction Matrices”, Journal of Quarterly Iranian Economic Research, NO.57, Special Issue in English (forthcoming )
Stone, R. (1961) Input-Output and National Accounts, Paris, Organization for Economic Cooperation.
Stone, R. and A. Brown (1962) A Computable Model of Ecnonomic Growth: A Programme for Growth, Vol. I, London, Chapman and Hall.
Temurshorv, U., R. E. Miller and M. C. Bouwmeester (2013) “A Note on the GRAS Method”, Economic Systems Research, Vol.25, NO.3, PP 361-367.