موانع و عوامل موثر بر اجرای بهینه قانون مالیات بر ارزش‌افزوده (مطالعه موردی استان زنجان)

غلامرضا سلیمانی امیری؛ فاطمه بابائی

دوره 19، شماره 75 ، دی 1398، ، صفحه 223-255

https://doi.org/10.22054/joer.2019.11637

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی جامع موانع و عوامل موثر بر اجرای بهینه قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و ارائه مدل مناسب با استفاده از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری است. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش، مودیان و کارشناسان امور مالیاتی استان زنجان است. با بررسی مبانی نظری مرتبط و مرور پژوهش‌های پیشین، موانع و عوامل موثر بر اجرای بهینه قانون ...  بیشتر