ارائه مدلی مفهومی جهت تبیین عوامل کلیدی موثر بر تصمیم خرید مشتریان بانکداری اینترنتی بانک ملت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

2 استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکترا، عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

کلیدواژه‌ها