تاثیر آسیب‌پذیری و تاب‌آوری اقتصادی بر نوسانات تولید ناخالص داخلی سرانه (مطالعه بین کشوری)

عفیفه وثوقی نیک

دوره 18، شماره 70 ، مهر 1397، ، صفحه 265-291

https://doi.org/10.22054/joer.2018.9567

چکیده
  در سال‌های اخیر شاخص‌های بسیاری برای سنجش آسیب‌پذیری و تاب‌آوری اقتصادی در ‌برابر شوک‌های خارجی مطرح شده ‌است. در ادبیات اقتصادی توجه ویژه‌ای به شاخص‌های ترکیبی  در راستای کمی کردن این مفاهیم صورت گرفته است. هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر آسیب‌پذیری و تاب‌آوری اقتصادی بر نوسانات تولید ناخالص داخلی (GDP) سرانه است. این بررسی ...  بیشتر

مفهوم و ارزیابی تاب آوری اقتصادی ایران

ابوالفضل غیاثوند؛ فاطمه عبدالشاه

دوره 15، شماره 59 ، دی 1394، ، صفحه 161-187

چکیده
  دریک تعریف ساده، تاب‌آوری «توانایی یک سیستم جهت جذب آشفتگی و سازماندهی مجدد در حالی که متحمل تغییر شده، تعریف می شود به طوری که سیستم هنوز وظیفه، ساختار، مشخصات و بازخورهای یکسانی را حفظ کند.» در این مقاله میزان تاب‌آوری اقتصاد ایران با استفاده از یک شاخص کلی که مبنای آن شاخص جک بورمن و همکارانش است در طول دورهزمانی 1392-1375 مورد ...  بیشتر