بررسی مدل‌ها و استراتژی‌های نوین تأمین مالی شرکت‌های تعاونی در اقتصاد ایران

سید شمس ‏الدین حسینی؛ امیررضا سوری؛ حامد محمدی

دوره 12، شماره 44 ، فروردین 1391، ، صفحه 73-98

چکیده
  هدف از مقاله حاضر پژوهشی از نوع میدانی است که زمینه‌های به‏کارگیری مدل‌های سازمانی و استراتژی‌های نوین تأمین مالی را در تعاونی‌های ایران بررسی می‏کند. برای این منظور پرسشنامه‌ای طراحی شد و  نظرات 31 نفر از خبرگان بخش تعاون مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج این پژوهش  نشان داد که مدل سازمانی تعاونی‌ سنتی در تأمین مالی تعاونی‌ها ...  بیشتر