اثر بخشی سیاست های پیشگیری اولیه در بین نوجوانان با لحاظ مزایا و لذت ناشی از مصرف مواد مخدر

شهزاد برومند جزی

دوره 21، شماره 80 ، فروردین 1400، ، صفحه 112-140

http://dx.doi.org/10.22054/joer.2021.51298.857

چکیده
   در الگوی انتخاب عقلانی، فرد پس از محاسبه هزینه- فایده مواد مخدر تصمیم به مصرف می‌گیرد. از آنجا که مصرف مواد مخدر هزینه‌های اقتصادی و درمانی دربر دارد، سیاست‌های عمومی برای جلوگیری از تجربه و مصرف مواد مخدر اعمال می‌شود. همانطور که در حال حاضر، این سیاست‌ها براساس افزایش مالیات، تبلیغات هشداردهنده در مورد خطرات مرتبط با مصرف ...  بیشتر