نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشکده علوم اقتصادی،دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی

10.22054/joer.2021.51298.857

چکیده

در الگوی انتخاب عقلانی، فرد پس از محاسبه هزینه- فایده مواد مخدر تصمیم به مصرف می گیرد. با این وجود ، از آنجا که مصرفمواد مخدر هزینه های اقتصادی و بهداشتی در بر دارد، سیاست های عمومی برای جلوگیری از تجربه و مصرف این موادتوسط نوجوانان اعمال می شوند. همانطور که در حال حاضر، این سیاست ها اساساً براساس افزایش مالیات، محدودیت مصرف یا تبلیغات هشدار دهنده در مورد خطرات مرتبط با مصرف این مواد، اجرا می شوند.به عبارت دیگر، هدف آن ها افزایش هزینه های تحمیل شده به مصرف کننده و نه کاهش مزایا یا به عبارتی لذت ناشی از مصرف است. با این حال ، امروزه این سیاستها در تلاش هستند تا روند صعودی مصرف مواد مخدر را در نوجوانان را معکوس کنند. در این مقاله، ما بر اهمیت لذت ناشی از مصرف مواد مخدر، و به ویژه لذت مورد انتظار و لذت واقعی در اولین مصرف، تأکید می کنیم. برای این منظو ، ما از یک چارچوب نظری تجربه مواد مخدر در نوجوانان برای تعریف شیوه های جدید برای اتخاذ سیاست های پیشگیری اولیه عمومی استفاده می کنیم. به ویژه، ما به شناسایی، ارزش گذاری و ترویج فعالیت های جایگزین برای مصرف مواد مخدر می پردازیم: فعالیت های ورزشی ، فعالیتهای خلاقانه، سرگرمی و غیره.

کلیدواژه‌ها