آزمون و تحلیل اثر هزینه های دولت بر درآمد ملی: رویکرد نئو کلاسیک

سید جواد پورمقیم

دوره 4، شماره 15 ، دی 1383، ، صفحه 75-108

چکیده
  با توجه به اهمیت هزینه های دولت بر درآمد ملی در جهت رسیدن به اهداف اقتصادی و برقراری تعادل، مقاله حاضر به بررسی مسئله برنامه ریزی، کاهش شوکهای اقتصادی و پیامدهای حاصل از آن می پردازد. دراین نوشتار، به منظور ارائه مدل پایه و همچنین جنبه های عملی کار همچون آزمون و تحلیل اثر هزینه های دولت به مسائل نظری نیز پرداخته شده است. در عین حال با ...  بیشتر