صنعت زدایی و عوامل موثر بر آن

مریم خلیلی عراقی

دوره 2، شماره 4 ، فروردین 1381، ، صفحه 99-114

چکیده
  طی دو دهه اخیر اقتصاد های پیشرفته در جهان، شاهد کاهش مداوم سطح اشتغال صنعتی از کل اشتغال بوده اند.؛ پدیده ای که به آن ( صنعت زدایی ) اطلاق می شود. در حال حاضر، در بیشتر کشور های صنعتی، فقط بخش کوچکی از کل اشتغال، مربوط به بخش صنعت است. همچنین، اقتصاد های پویای آسیای شرقی در دهه اخیر، شاهد صنعت زدایی بوده اند. در این مقاله بحث می شود که به ...  بیشتر